Views
1 month ago

Kundana Newspaper Friday February 9, 2018

 • Text
 • Okwa
 • Kutya
 • Ngoka
 • Mboka
 • Ashike
 • Aantu
 • Shika
 • Nenge
 • Osho
 • Shoka

Kundana Newspaper Friday February 9,

Oshifo sho New Era Publication Corporation www.kundana.com.na VOL. 19 No. 014 | N.00 Mwa kwatelwa oishoshela | Etitano, 09 February - 15 February 2018 Nuumvo omumvo omudhigu …ta gu ulike gu kale omumvo goshimaliwa shapumba Omusita Shaanika a mono onzapo onene muundohootola muuteolohi Onzapo yeilongo yuundohotola oyo yimwe ya pumba monkalamwenyo yuulongelwe, yamwe oye yi thigi othika yalwe oye yi tila ashike omusita Eliakim Kakeke Shaanika okwe yi komonene kekothi noku tsa ko oshimpungu she melongo. EPANDJA 3 Shikololo osho e tu lombwele nkene e etha omalovu Felix Johannes, a tseyika nawa Shikololo uuna ta imbi, okwa ti okukambuka konima yokunwa omalovu okudhigu oko kwe mu fala opo a ka penduke eli moombete a kalelwa ku yina, okwa li oshinima sha gwana okumu tokolitha opo a lundulule nokuthanga ekende sigo aluhe. Omasiku omadhigu... Aanawino yomahupilo otaya londodha ngashingeyi kutya nuumvo ota kala omwiinayi a pita pomumvogu, na oshimaliwa moondjato ota shi ka kala shapumba. Efano lyaantu taalanda iinima yawo mositola mOvenduka, oku ulikitha ashike. EPANDJA 4 Komutoolinkundana OVENDUKA Omumvo 2018 otashi vulika gu ka kale omudhigu ngele tashiya poshimaliwa, oku za nga kwaamboka haya longo na oshowo mboka hayi ilongele yoyene. Kwaamboka haya longele oholomende osha ulikwa nale sho epangelo lya kambadhala ngaashi tali vulu okushonopeka iizemo yalyo. Aanawino yomahupilo otaya londodha ngashingeyi kutya nuumvo ota kala omwiinayi a pita pomumvogu. Shika oshi li ngeyi molwashoka omahupilo goshilongo ogendji ogi ikwatelela ku nkene epangelo tali longitha oshimaliwa, nopethimbo ndika epangelo itali longitha oshimaliwa molwashoka kashi po nenge ina shi gwana. Epangelo itali longitha oshimaliwa omolwashoka elongitho lyasho olya li lyashonopekwa nokutulwa mumwe omumvo gwayi molwashoka oondando dhiilongomwa yopetameko moshilongo ngaashi iikwamina, iiyela yongushu, ngaashi oshingoli, okawe, omahooli, niilongwa yomomapya ayihe oondando dhayo momalanditho muuyuni oya gu pevi unene noonkondo. Shika osha fala mpoka kutya oshikondo shomatungo, shoka hashi kutu aantu oyendji nokutula iimaliwa oyindji momahupilo oshi li pevi nenge koongolo tashi hala okusa. Shika otashi ti wo kutya oongeshefa dhopaumwene nadho odha tila okulongitha oshimaliwa oshindji momahupilo, oongeshefa ndhika odha tegelela nokutala kutya oshike tshi ningwa po komeho. Pahapu dhoombaanga dhopaipindi, aantu itaya hehela we iimaliwa okuza kudho, aantu itaya landa we iihauto okupitila moombaanga, na opena wo iinima oyindji yaantu mbyoka ya kuthwa ko koombaanga noku landithwa po oshoka oonaku yi landa kaye na we iimaliwa ya gwana okufuta ko omwedhi kehe ngaashi osho sha kala. Mesiku lyotango lyomwedhi nguka Omuprima Minista Saara Kuugongelwa- Amadhila okwa gandja elombwelo kutya omalutu agehe gepangelo na ga tule miilonga omautho ngoka taga keelele ehepeko lyoshimaliwa. Okwa utha wo kutya omahala agehe giilonga ngoka inaaga udhithwa mepangelo inaga udhithwa manga, kakele shila ngele ngoka oga pumbiwa shili okutulwa aantu naashoka otashi ningwa ashike pazimino lyoKabinete. Oshikwawo aaniilonga yepangelo oya lombwelwa wo kutya ka ye na oku enda, okuza koshitopolwa shimwe okuya koshikwawo omolwiigongi. Okwa uthwa ya ninge iigongi mbyoka mokulongitha oongodhi. Aakwanepangelo oya lombwelwa wo yaa nyanyangidhe oombapila oshowo okudhininga ookopi kakele shila ngele shoka osha pumbiwa dhoshili. Omupresidente Hage Geingob okwa gandja wo elombwelo kutya itaku kala omalweendo gopondje yiilongo goominista dhoKabinete, noshowo aapeviminista naanambelewa yalwe yopapolitika. Kuugongelwa-Amadhila okwa popi momalombwelo ngoka kutya epangelo otali ka kondolola lela enenepalo melongitho lyoonzo dhepangelo uule womimvo ndatu tadhi landula. Epangelo olyo omugandji gwiilonga omunene moshilongo, a gandja iilonga konyala kaantu 100 000 mboka haya futwa omwedhi kehe momasiku ngaashi mo 20, 25 nomo30. Epangelo olili nale muudhigu oshoka olina oongunga dhoodola oobilliona dhomahangano ngoka ge li pa omayakulo, nomuKotoba omumvo gwayi olya li lya ngwangwana. Oosikola dhimwe omihandjo okonyala dhi patwe molwashoka lyo inali futa mboka haya gandja iikulya kaansikola oshikwawo aalongwa yomooyunivesiti niiputudhilo yopombanda okonyala yaashange omakonakono gawo molwashoka epangelo inali futa ooyunivesiti. Omolwonkalo ndjika epangelo olya gandja iimaliwa ya gwedhwa po yooN.1 oobilliona opo li fute oongunga dhalyo. Omautho ngaka omape otaga ti aaniilonga A vulwa ehepeko lyiimaliwa … Omuprima Minista Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa gandja elombwelo kutya omalutu agehe gepangelo na ga tule miilonga omautho ngoka taga keelele ehepeko lyoshimaliwa. (Omafano: Nampa) 2018 Lya za kepandja 1 Tel:(065) 238990; Fax: (065) 231305; P/Bag 13364 Windhoek; email: hshaanika@nepc.com.na; website: www.kundana.com.na

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana