Views
2 months ago

Kundana Newspaper Friday January 19, 2018

 • Text
 • Okwa
 • Kutya
 • Documents
 • Mandatory
 • Valid
 • Mboka
 • Taya
 • Ngoka
 • Shika
 • Aantu

Kundana Newspaper Friday January 19,

Oshifo sho New Era Publication Corporation www.kundana.com.na VOL. 05 No. 014 | N.00 Mwa kwatelwa oishoshela | Etitano, 19 January - 25 January 2018 Ya tungilwa ondunda yokulala Joseph Simeon kolumoho e li na kansela Johannes Iiyambo. Omukondjelimanguluko omuyelele ke na uuthemba Loide Jason ONKAANKAA Omuyelele gumwe gwomomukunda Onkaankaa ngoka a kutha ombinga mekondjelo manguluko lyaNamibia, Josef Simeon onkee nga a hupa ko kuuwanawa mboka hawu pewa aakondjeli manguluko molwokwaahena uuthemba woshilongo. Shoka sha etitha opo a kale kee na uuthemba mboka aniwa, okwali a longele mUuministeli wEtanga lyEgameno (NDF) moka a longo mo onga omukwaita a li a kala mOkahandja. Aniwa sho a kala mOkahandja miilonga okwa li a tidhwa mo oshoka aniwa okwa kala nokulwitha yakwawo. Sho a tidhwa mo okwa thigi ko uuthemba we awuhe onkee ke lwete we oombapila dhe nganshingeyi. Simeon okwa li a zi niilonga kombanda eta longo metanga lyegameno moka uule womimvo dhi vulithe pomulongo. Ngashingeyi okuna omimvo konyala 60 ihe iha kwata openzela ye iha mono sha kombelewa yoonakulwa aakulu, ndjoka hayi gandja uuwanawa kaakondjeli manguluko. Ngashingeyi okwa ninga omukeleli gwoongoma puundingosho opo a vule nduno oku pewa sha sho kunwa. “Omwameme okwa li ashike ha lala mokuti moka sigo ta mono po omusihenda ngoka ngashingeyi oye emu pe a keelele pehala lye,” osho omumwaina kadhona gumwe a popi ngoka ali inaa hala oku tumbula edhina lye moshikundaneki . Otaku hokololwa Simeon ngashingeyi a ninga oshilema mokana sho aniwa a li a dhengwa konyala oku sa ku gumwe gwomomukunda moka omanga ye ali a kotha. Mboka ya gandja ehokololo ku Kundana oya ti Simeon okwa dhengwa ashike omanga eli moomposi noshikwawo nguka iha hindi ihe okwali a imwenena na iha hindi omuntu. Oya hokolola kutya nguka okwali a dhengwa noshitenda komutse shoka sha etitha nee opo a kale keshi ku popya we nawa oshoka okwali a ehama noonkondo shoka nokuli sha etitha opo a kale uule womwedhi niiwike moombete moshipangelo. Kansela gwoshikandjohogololo shoka okwa indile aakwashigwana ya simanekathane oshoka Simeon okwa dhengwa ashike oshoka omuyelele. “Aantu mboka ye mu dhenge oya dhina omolwa ngiika omuntu sho omuyelele ihe shika nashi mone ehulilo,” kansela Johannes Iiyambo osho ati ngaaka a kumwa sho omuntu a kanitha ewi molwashike oku dhengelwa owina. Okwa indile woo uuministeli mboka mwa li hamu longelwa ku Simeon wu kwathele ngele owa mona uuthemba we opo a vule oku kwathelwa ngaashi naanaa eshi ilongela. Maria Namupala ONDANGWA Aanegumbo limwe mOndangwa oya ningi ooyene yondunda yokulala yopashinanena sho aatelelipo aAmerika ye ya tungile ondunda ndjoka. Ongundu yaAmerika yatano mboka ya li molweendo lwiiwike iyali momasiku 14 moNamibia, oyali ya tokola ya tungile omunegumbo gumwe ondunda yokulala. Oya landa iilongitho ayihe tayi vulu okuthikamitha po ondunda ndjoka, noyeyi tungu uule wesiku limwe. Mwene gwegumbo ndyoka Jonas David okwa ti oya kala haya lala mondunda yomwiidhi. A ti ndjoka ka ya li nando yi na egameno lya sha molwaashoka ota ya vulu okulika kiilikama. “Nonande handi kwathele pendiki lyokukwatha aanona yoothigwa naamboka yeli monkalo ondhigu oshimaliwa shoka handi mono ihashi gwanitha po oompumbwe dhegumbo adhike, oshoka omukulukadhi gwandje iha longo nondina woo okukwathela aanona yetu noompumbwe dhesiku kehe megumbo,” David tati. Omukuluntu gosheendo shaAmerika ngoka eli woo omunongeki mu yimwe yomiiputudhilo moshilongo shawo Peter Dennee okwe ende pamwe naalongwa yane, mboka nayo ya kutha ombinga methikamithe po lyondunda ndjoka. Dennee okwa yelitha kutya okwali a talele po Namibia lwotango mo 2010, mono natango ali eya mo 2014, ta ti okwali a mono kutya yamwe yomaaNamibia otaya hupu nuudhigu ,nonande taya kambadhala oya pumbwa okuyambulwapo. Ta ti metalelo po lyawo etiyali oya li ya ningile aantu yomomudhingoloko gwOndangwa iikunino, moka oyendji ya kala haya longo nokukuna iiyimati niilikolomwa yawo.Okwa ti nonande ooyene yiikunino mbyoka ya li taya ulike eitulemo, inaya vula okuya komeho omolwa onkalo yombepo nompumbwe yomeya. Oya li ya kwathele metote po lyiikunino ihamano, mbyono ya kala yi li miilonga noya kwathele aakalimo yomoshilongo omauwanawa ogendji, unene pethimbo ndyoka onkalo yombepo yali ohwepo lela. Ta gwedhapo kutya molweshongo ndyoka oyali ya tokola woo pamwe naalongwa ye ya talelepo oshilongo shika, nonuumvo oya tulapo omadhiladhilo ya tothemo omukalimo gomOndangwa ngoka ta tungilwa ondunda yokulala, naashika okwa yelitha kutya osha ningwa mekwatelokomeho lyendiki tali ithanwa Oonte mekwatelokomeho lya Petrina Shiimi. Ondunda Lya tsikila kepandja 2 Elelo lyUukwambi lya geelwa Aakalimo yomomukunda Ekango mUukwambi oya limbililwa sho Elelo lyawo Lyuukwambi li li ompinge nokugamena omudhingoloko ngoka guna othithiya ndjoka tayi vulu oku eta uuwanawa koshigwana. Ep 3 Oomusika monooli Okwa longekidhwa oshituthi showina mono kehe omugundjuka ngoka ena uunongo woku imba oongalo, nokundanisa oshowo ooDJ ndhoka dhishi nawa oku dhana oongalo. Ep 8 O m a u d h a n o mOluteyi Esiku lyomaudhano nomayinyanyudho mOluteyi olya li lya nana aantu koombinga adhihe dhomukunda ngoka niitopolwa yopuushiinda oku tala omakondombolo sho ta ga li ehete metanga lyokoompadhi. Ep15 Tel:(065) 238990; Fax: (065) 231305; P/Bag 13364 Windhoek; email: hshaanika@nepc. com.na; website: www.kundana.

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana