Views
9 months ago

Kundana Newspaper Friday July 7 2017

 • Text
 • Okwa
 • Kutya
 • Ngoka
 • Osho
 • Mboka
 • Ndika
 • Ashike
 • Namibia
 • Shika
 • Noku

6 OMATHANO Etitano,

6 OMATHANO Etitano, July 07 2017 Emmency Nuukala MEKONDEKA lyoondundu dhaKhomas High, Aus naEros omo tamu adhika ehala lyondhimbulutho lyoHeroes Acre, lili ookilometa dhaashi unene odhindji muumbugantu woVenduka. Uuna omutalelipo ta piti tango posheelo okuya mehala ndika ota kundwa kaakwiita aanambili. Helena Nengola ngoka oye omuwiliki gwokuli po nosho wo omukwatheli moku ulikila aatalelipo ehala ndika oye a taamba New Era sho a thiki pehala mpoka. Ehala lyondhimbulutho ndika li na uunene wohectara 174 olya gandjwa omagano kuMuni gwaVenduka, na olya li lye egululwa pambelewa mo 26 Auguste 2002. Mewiliko lyOlutu lwopashigwana oluwiliki lUuthiga wopashigwana ndika olya tulwa po okukaleka po ombepo yeiyuvo lyuukwashigwana osho wo ndjoka yuupatriote , oshikwawo ndika olya simana mokutaambathana uuthigwa wopashigwana okuza kepipi limwe okuya kepipi ekwawo. Oyendji mboka haya talele po ehala ndika oya thikama maanasikola osho wo maa ilongi ya za ko univesiti dhaNamibia.Omanga omwaalu gwaamboka haya talele po ehala ndika olundji omutenya kehe oyo aateleli po yaza pondje yoshilongo unene tuu koSouth Africa,koNdowishi nokoAsia. Etalelopo lya longekidhwa ohali gandjwa uuna omutaleli po eshi indile nenge omutalelipo ota vulu oku inyenga kuye mwene mehala ndyoka.Omatalelo po ogendji ohaga monika muMai konyala omumvo kehe. Okuya mehala ndika ohaku futilwa ooN adhike. “Ihe otashi uvitha nayi okumona kutya aaNamibia owala aashona mboka haya talele po ehala ndika” osho Nengola a ulike.Sho twa tameke etalelo po lyetu otwa piti tango pokathima puna ethano lyemanya lyomulumentu nomukiintu, mboka taya tondokwa komeya momitse dhawo, shika otashi ulike nenge osha kalela po “ombinzi ndjoka tayi tekele emanguluko lyetu’. Opena wo ehala lyoku kuutumba aantu omayovi gatano, lya tungwa nomamanya ngoka ga kuthwa moondundu dhopopepi nehala ndika. Pehala mpoka opuna okatopolwa komulilo gwaaluhe kaana nando okapethili. Go omulilo nguka ogwa temenwe okuza esiku ehala Heroes’ Acre ehala inaali talelwa po sha gwana ndika lye egululwa omumvo 2002 na ogwa tsikila okutema sigo onena ndjika. Heroes Acre opena omayendo 174 , omayendo 26 gomwaangaka oombila dha fumvikwa omapenda omanga oombila omugoyi dhomwaandhika odha tulwa omamanya ndele mudho inamu fumvikwa omuntu. Ndhika oombila ndhoka komamanya gadho kwa nyolwa ashike omadhina nefano lyomapendafule ngoka omalutu gawo inaaga vula okufumvikwa moka, oshiholelwa aakondjithi yuukoloni yokuyele nenge yopetameko ngaashi Hendrik Witbooi, Samuel Maharero, Kahimemua Nguvauva, Iipumbu yaTshilongo nooyakwawo yalwe. Pethimbo lyetalelo po omutaleli po okwa pitikwa okuthaneka omathano oolimwe omanga okuninga ofilima yehala ihashi pandika naanaa. Aakwanezimo lyaamboka ya fumvikwa pehala mpoka oya pitikwa okuya okutalelapo oombila dhaakwawo na ohaya piti pomweelo inaaya futa sha. Koombinga okwa zalekwa oongala.Pokati kehala ndika otapa adhika ehongwafano lyegongamwele lya ningwa momamanya omatokele , popepi naandika opena etha lyoshikushu lyomukwiita kee shiwike nokonima yomathano ngaka okuna ekuma hoka kuna omathano taga ulike ondjokonona yolweendo lwokuya kemanguluko lya Namibia. Molwashoka aantu ha yendji haya talele po ehala ndika, opena omawalyaeko kombinga yiitungitho yehala ndika osho wo onkalo moka ndika lili ngashingeyi. Oshikwawo ope na omafafaeko kutya omukwiita kee shiwike nguka a thikama komeho gegongamwele a humbata omboma yopeke oye olye. Omamanya ngoka ga longithwa okutunga ehala ndika oga landwa okuza koKaribib. Oshinakugwanithwa shokukaleka ehala ndika lili nawa no itaali kumuka po, oshi li miikaha yUuministeli wIilonga. Ehala ndika inali mona eyonagulo nando molwaashoka olili metonatelo lyopakwiita uule wootundi 24 esiku kehe. Oyendji oyi itaala kutya omukwiita kee shiwike okwa fa Omukokoli Peresident Sam Nujoma, ndele Nengola okwa fatulula kutya omukwiita nguka okwa kalela po aakwiita omapenda yo ihaa ya tila mboka ya kondja miita yekondjelomanguluko ndele inaya vula okutongononwa. Omafano ngoka geli moshikololo gamwe oga za kiilongo ngashi Angola na Zambia hoka oko kwa li omalugodhi omanene giita yekondjelomanguluko. Nguka ogo guli omukalo gwepangelo noshigwana okusimaneka mboka ya kanithile oomwenyo dhawo miita ndele inaya vula okudhimbulukiwa. Ependafule lyotango ndyoka lya fumvikwa pomaendo ngaka oye Leitenanda Ndjayi Dimo Hamaambo ngoka a li omukuluntu gwomatanga gegameno gaNamibia osho wo a li omugandjimalombwelo omutiyali gwetanga lyoPLAN. Pehala mpaka otapa adhika ehala lyokulongekidha iikulya nenge tu tye orestauranta ndjoka hayi teleke oshuumbululwa, omwiha nuulalelo, yo iikulya mbyoka hayi telekwa oya kwatelamo iikulya yomoshilongo nosho wo mbyoka yokiilongo yilwe. Orestauranta ndjika uuna wa kuutumba mo oto vulu okutala nawa oondundu osho wo ehala ndhimbulutho alihe. “Ndjika oyo onzo yiiyemo yetu okufutila omafutilo gamuni’. Ehala ndika nando ohali longekidha iikulya lili kohi yomunangeshefa gopaumwene itali longo naanaa nawa molwashoka iha li mono naanaa aatalelipo oyendji mboka andola haya kalya iikulya mpoka. Otashi yemateke okumona aateleli po aakwiilongo taya zithwa omahodhi kondjokonona yetu ihe aantu yetu ihaya monika oyendji okutalela po ehala ndika noku pandula eopalo lyalyo. Nengola okwa indile aaNamibia opo ya kale noku talela po ehala ndika momiyalu ominene, oku ilonga osho wo oku ka lya iikulya iitye porestauranta ndjoka. Ootundi dhokutalela po odho 8h00 sigo 16h30 Omaandaha sigo Olyomakaaya omanga orestauranta oye eguluka esiku kehe okuza po08h00 sigo omokati kuusiku. SERVICED LAND KALA WAFA OMUKWANIILWA PO M B A L A E S T A T E. POWER LINES TARRED ROADS WATER DRAINAGE SYSTEM Okulumba wafa Omukwaniilwa okwa ninga okupu ngashingeyi, sho pe na ooerfa dho opalekwa nale dhuunene wo 310 sigo 390 m2. Mpoka to hogolola oerfa yoye osho wo oplana yegumbo ndyoka wa hala. Tunga ofondamende yUuwa woye negumbo lyetu lyoondunda mbali nobata yimwe tali landithwa koo N9 000 (Iifuta ayihe okuli tula medhina lyoye oya kwatelwa mo). Kwatathana na: Lizette So-Oabeb ko: 081 142 8785 nenge lizettes@tgh.na Kombinga yuunene we hala nondando.

Etitano, July 07 2017 Tulesheni 7 Moshitila Mwa Z’Ondjupa Uuhwi pethimbo lyonale nolyandje wo Iilonga yokondhalate Iilonga yokuka iiti noku yi shingitha, okulanditha oondhingu noohi, osho wo okuhondja iihondjomwa koonyala noku yi landitha mbyoka oyo yi li etameko lyuunangeshefa wandje, ngaashi nda zi noku shi hokolola montopolwa onti-3 , inayi kwata ethimbo nuule. Pomathimbo getu omumati kehe a koka, okwa li ha yi kuuhwi a ka yungule, opo a wape okutulila he omutenge. Ngame nangame ethimbo lyandje lyokuya kuuhwi sho lya thiki, onde etha po iilonga yokulanditha iiti, oondhingu noohi, osho wo iihondjomwa, opo ndi ye kuuhwi. Manga inaandi hokolola sha kombinga yokuya kwandje kwotango kuuhwi, onda hala manga okuhokolola onkalo yiilonga yokUushimba, mbyoka wo ya li hayi ithanwa iilonga yokondhalate, nkene ya li ya tya. Uuwhi mokati kAawambo omo wa kala, omanga iilonga yokondhalate inayi tameka pambelewa momumvo 1930. Oshomeya edhiya enene lyaMutumba naShikoto, olyo lya li ehala lya tseyika nawa hoka aalumentu Aawambo nAakavango ya li haa ka fula iiwengendje yokuhambulitha. Iilongitho yawo omatemo, omakuya, omagonga, niikwawo yilwe oya li hayi hambulwa nomipepo, taku longithwa iiwengendje mbyoka. Konima iilonga yaatiligane oye ya, naaluudhe oya tameke oku yi konga, opo ya ka longe kUumbugantu woshilongo, niitya yimwe kUushimba, hoka ya li hayi monika. Iilonga yokondhalate, oya li euvathano lyuulethimbo woomwedhi12-18. Aalumentu oya li haa yi kUushimba ya ka yungule, noya li haa lumbu ko nduno ethimbo lyuule woomwedhi 12-18, inaaya shuna komagumbo gawo. Aayunguli ya tya ngaaka oya li haya ka longa iilonga yomaludhi gi ili nogi ili. Kakele owala kutya, iilonga mbyoka yokondhalate oya li hayi shundula uuntu waantu nokwiidhopa momauthemba gawo. Oomeme oya li haya thigwa momagumbo oyo ayeke, manga aasamane yawo ya ka lumba kuuhwi.Oomeme oyo nduno yakala ayeke aatonateli yaanona, yomagumbo, yiimuna noyomapya.Shika olwindji oshe eta epiyagano meputudho lyaanona. Aanona oyendji oya thigi po oosikola, oshoka opwa kala okwaauvathana pokati kawo nooyina. Aanona yaamati oya kala muunkolwe, naanona yaakadhona oya kala yaa uvitathane nooyina. Kakele keyonuko lyomaluvalo gaayunguli, iilonga mbyoka oya kala wo endangalatai mehumokomeho nomekoko lyoshigwana. Ekuto lyaaniilonga yokondhalate Etegamo lyomutete nezalo lyokaholo Ekuto lyaaniilonga yokondhalate koshitopolwa shokOwambo olya li lya pitile momutete, gwa li hagu ka tegamwa kOndangwa. Omutete ogwa li omukalo gwokuhogolola mboka taa zala okahole.Ehangano lya South West Africa Native Labour Association [SWANLA], olya li lyi inekelelwa okukongela aahona aaniilonga aawanawa notaa opalele. Aaniilonga oya li ya kutwa opo ya ka longele aatiligane ano aakolonyeki yaSouth Afrika, nomulandu aguhe gwekuto ogwa li pahepekalo, nokagwa li tagu tsu kumwe nomuthigululwakalo gwetu. Aaniilonga oya li haa mbesitelwa ya fa iikutu, noya li haya zalekwa nduno okaholo pampumbwe ndjoka yu ulikwa nokangodhi haka zalekwa mothingo nenge poshikesho shaangoka a piti mekonakono lyokukonakona uukolele waategami yomutete, ndyoka lya li hali ningwa po momukalo gwopahepekalo nogondhino.. Okutula okaholo mothingo, osha li endhindhiliko lyokuulika mpoka omuniilonga ta ka longa, osho wo omuthika gwiilonga mbyoka ta ka longa. Omukalo nguka ogwa li guna eshundulo lyuuntu womuntu oshoka ogwa li gwa fa naanaa ngoka hagu longwa nago mokundhindhilika iimuna. Ekonakono lyuukolele waniilonga Aagandji yiilonga oya li ya hala aaniilonga ye na uukolele wi ihwa po.SWANLA oye a li a pewa oshinakugwanithwa shokuninga omakonakono ngoka, nokwe shi gwanitha po mokukonakona aakongi yiilonga. Kakele ashike kutya, okwe shi ningi momukalo nomuukwatya weshundulo lyuuntu womuntu, nokuya wo meni lyoongamba dhomauthemba gawo. Aakongi yiilonga oya konakonenwa mongulu yimwe, ye li omudhu nopwaahe na nando uuwhenge woku ya ikalekela pamithika dhawo nopamapipi gawo. Aakongi yiilonga oya li nduno haatulwa momikweyo oombali dha pilamenathana ya mbulunganya, omagulu ga paganyana, opo ya konakonwe pomatako. Ngoka inaa mbulunganya nawa okwa vulikithwa nongola. Hugunina, ngele ya pu okukonakonwa pomatako oya li haa thikamithwa ya ndjekwanana/ndjokowala, opo ya konakonwe kiivalithilyo yawo. Ompito yilwe ishewe yokukonakona oya li, oyokukala momutete ye li oontulo dhowala, opo ya konakonwe uukolele wawo.Okapuko kehe ka monika, naka kale okanathangwa shi thike peni, oka li haka imbi omuntu a zalekwe okaholo. Komukalo ngoka gwokukonakona inaku tulwa nando ompango kusho, opo andola aantu mboka ya topolwe pamithika nopamimvo dhawo. Kutya oye thike peni , pamuthika, pamwaalu nenge pamimvo, oya li ya konakonenwa owala mumwe. Aavali naavalwa, iitenya noohemweno oya li ya konakonenwa mumwe moka, pamukalo inagu taambwa ko pamuthigululwakalo gwetu. Openi we shi uvile shomuvalwa ta mono epenge lyahe, nenge oshitenya tashi mono epenge lyahemweno? Oshinima shoka sha li hashi ningwa kehangano lya- SWANLA, osha li ohepekalo ya shiga ko, nondhino yomuhoka gwomayi noyoshikalamutumba. Oshinima sha tya ngaaka osha li sha kenyeneka aakwashigwana shimwe to nyengwa okutumbula, sigo nokuli gumwe gwawo a kwatwa konyati e ta umbu aatiligane ya-SWANLA omuhe ngu gwa popiwa komukulugwonale ta ti kutya; ‘Amuhe gu umbwa egoya , onkotoki tayi gu uvu’ Omukwashigwana okwa pulile epulo lya nika eshongo notali kondjitha ohepekalo ndjoka ta ti: “ Ano shono hashi kala tashi konakonwa pomatako gaaluudhe, oshikwashike ihaa shi monika? Sho mbela oshi li owala pomatako gaaluudhe, ihe pomatako gaatiligane kashi po!” Nando ongaaka epulo ndyoka olya gwile momakutsi ga thita, iilumbu ya-SWANLA inayi lundulula po sha, sigo Namibia otali manguluka mondjoko yomukolonyeki momasiku ga li 21 gaMaalitsa 1990. Kakele kokukonakonwa uukolele kwaakongi yiilonga ya mbulunganyithwa, opwa li wo pu na omukalo gwokutumbithwa oshako yondjundo yookilograma 50. Omukongi gwiilonga ngoka e yi adhitha pepepe pwaahe na eyambidhidho lyomuntu, ota vulu okukutwa a ka longele koondoolopa ndhoka oonene. Omukongi gwiilonga ngoka a ndopa oku yi adhitha pepepe, ngele oku na elago oha kutwa a ka longe moofaalama, ngoka e na omupya gwakakoko, oha shunithwa kegumbo. Ashihe shoka sha li tashi lalakanenwa ku-SWANLA, osha li aniwa okumonena aagandji yiilonga, aantu mboka taya opalele. Moku shi ninga, okwa shundula nayi uuthemba womuntu, ngaashi osho sha li monkalo yesiku kehe yokatongo mepangelo lyuukoloni. Kakele kekonakono lyawo lyuukolele ndyoka lya li ethitikimakutsi, ngashi nde li hokolola metetekelo, aakongi yiilonga kaya li ye na ewi mehogololo lyiilonga mbyoka ya hala nenge,omugandji gwiilonga ngoka ya hala oku ka longela. Ayihe oye yi tokolelwa ku-SWANLA. Uuthemba wawo uuna tawu yonwa, kaya li ye na mpoka haya vulu oku ka lopota.Omutiligane oye awike a li a talika ko ethimbo kehe e li mondjila, ano okwa li a talika ko kutya ka li ha puka. Konima yekonakono ndyoka lyopahepekalo, aakongi yiilonga mboka ndohotola a mbilipalelwa kuukolele wawo oya li haa zalekwa okaholo. Aakongi yiilonga ngele ya zalekwa okaholo, oya li nduno haya londekwa po komakambamba gokuhumbata aayunguli noku ya fala kombelewa yokutopola iilonga kOshaanda. Aamati yomimvo 15-18 oya li haya kutilwa iilonga yoku ka longa moofaalama, ngaashi okulonga moonkombitha, okulitha oonzi, okulitha nokukanda oongombe. Aalumentu yepipi okutameka pomimvo 19 nokuuka pombanda , oya li haya kutilwa iilonga yokoondoolopa oonene ngaashi Olange, Ombaye, Oshiwakopo, nosho tuu. Konima ngele aaniilonga mboka ya topolelwa nduno iilonga nomahala hoka taya ka longa, oya li haya zalekwa omapakete ga nyolwa omadhina gaahona yawo, mboka taya ka longela. Kehe gumwe gwawo okwa li ha mbendekwa ohema yokake, okakotse okakake, ekumbatha limwe nomuhi gwomboloto.

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana