Views
5 months ago

Kundana Newspaper Friday November 17, 2017

 • Text
 • Kutya
 • Okwa
 • Nenge
 • Ngoka
 • Nawa
 • Shika
 • November
 • Tendered
 • Noku
 • Aantu

Kundana Newspaper Friday November 17,

Oshifo sho New Era Publication Corporation www.kundana.com.na VOL. 05 No. 012 | N.00 Mwa kwatelwa oishoshela | Etitano, 17 November - 23 November 2017 Ondjahi maaNamibia oya pitilila KuDesie Heita WINDHOEK AaNamibia aantu ye na ongeyo. Ohaya dhengathana nayi unene, ohaya kwata koonkondo nokudhipagathana. Opwa ningilwe omakonakono muKotoba mokati kaanadholongo oshilongo ashihe. Ndika olya mono kutya aantu 367 oye li mondholongo sho ya dhengagula aaholike yawo. Opu na ongundu yaantu 231 yaamboka yakwata aantu onkonga - maantu mboka yakwatwa onkonga omwakatelwa aakiintu, aalumentu, nuunona uushona. Opu na wo aantu 186 ya yi mondholongo sho ya dhipaga aaholike yawo, molwa efupa lyohole yawo naangoka e mu henge po. Otashi monika ngaashingeyi kutya aaNamibia oya fa nani kaa yeshi okukundathana na yakwawo uuna ye na omaupyakadhi. Peha lyoku popya, aaNamibia oha yi i dhenge owala. Oshali wo sha monika mo kutya aalumentu yongashingeyi otaa longitha iingangamithi unene, Omunyekadhi Meme Monica Geingos (pokati) a thanekwa nayamwe mboka ya li ya kutha ombinga mokweenda meepandaanda Olyomakaya ya ulike kutya omangwandjulathano nomadhipagathano mokati kaaNamibia oga ninga ogendji, no gena okushunwa pevi Ongeyo ya lula moNamibia, yaantu ihaa popi ngele ya geyithwa. Ohaya dhenge owala. Aanasikola yootundi dhokunyanda poCollege of the Arts moVenduka. Maantu 1,000 ye li mondholongo omuna • Aantu 367 ya dhengagula aaholike yawo molwohole • Aantu 231 yakwata aantu (nuunona) onkonga • Aantu 186 ya dhipaga aaholike yawo molwohole noshowo otaa ya nu nayi iikolitha. Ngele ya kolwa yo taa ka dhenga, nokudhipaga nenge okukwata aantu koonkondo. Oshinima oshikwawo aalumentu moNamibia oye na unene efupa ewinayi. Aakiintu wo oyi ikolelela unene komaliko gaalumentu, shono hashi ya ningitha yakale itaa vulu okufadhuka po, shaashi inaa hala okuthiga po eliko. Po opuna ishewe uuholume tawu eta omalugodhi pokati kaamboka ya hokana, nenge ye li mohole. Ishewe oshinima shimwe aalumentu aaNamibia kaye shi oku ulika ohole kaakiintu nokuunona. Iha ya thethenga aaholike yawo, shaashi anuwa, oyu uva ko kutya omuthigululwakalo ogwa ti omukulukadhi ihaa dhengwa keholike. Ndele nuunona otawu haya gulwa ashike, pehala lyo kuningwa nawa koohe. Ombelewa yOmunyekadhi gwaNamibia, Meme Monica Geingos, oyi ipyakidhila noku konaakona kutya omolwashike aaNamibia ta yi idhipaga, molwefupa nuukodhi. Aalumentu otaa dhenge aakiintu, oomeme otaa dhenge ootate, yoomeme noho otaa dhengathana, omanga to adha ootate taya dhenge ootate yakwawo, ndele ota yi idhenge lela nokwiyehameka medhina lyuukodhi. Opuna wo mboka ya ya mondholongo sho ya dhenge uunona wawo, nenge ya kwata uunona wawo koonkondo. Koosikola uunona na wo otawu i dhenge. Momagumbo iihuna nee. Tate ota dhenge meme, ye omwana gumwe megumbo ota dhenge he ngu ta dhenge yina. Po opuna ihe mba taya dhenge aakulupe. Omunyekadhi Geingos okwa hala okuuvako kutya oshinima shi li moshilongo mu ka oshikwashike ano – aantu ya geya owala. Aantu mboka taya ningi omakonaakono ngaka oya li ya talele po oondholongo moshilongo, ya popi naanandholongo mbo ye li mondholongo sho ya dhengathana noyadhipaga omolwefupa, uukodhi,nokukwata aantu onkonga. Aanandholongo mba ya popiwa nayo oya ti kutya yo oya ningi sho ya ningi shaashi, yamwe kaya li ye na oohe momagumbo. Ando oohe ye ya longo nkene aalumentu yolela hayi ihumbata. Yamwe oya ti yo inaya pewa ohole megumbo sho ya li uunona. “Shoka twa uvu kaanandholongo mbaka osha fa yo ya putuka megumbo limwe.Oyendji nenge konyala ayehe oya putuka ye na onkalo yoohe yaa li mo momagumbo, ya putudhwa komukuluntu gumwe nenge ya putuka inaa ya pewa ohole, yaa shi kutya oyo oolye nenge ye na einekelo mwene lili pevi noonkondo”osho omundohotola Veronica Theron a popi. ONDJAHI Lya tsikila kepandja 2 Omupaluthi “Osha pumbiwa okulundulula euveko lyaagundjuka nolyomukwashigwana kehe a kuthe ombinga muunamapya ongo onzo yiiyemo” Ep 3 Zimbabwe Aawiliki yiilyongo yEhangano lyUukumwe wOmapendulo mUumbugantu wAfrika (SADC)] onkene natango inaa ya tya sha kombinga yomalunduluko nenge yaashoka tashi inyenge moZimbabwe pethimbo ndika. Ep 7 Jomolizo Jomolizo ngoka ha imbi oongalo dholudhi lwo Afro-Pop, a pititha oshipandi shoongalo dhe 14, kohi yedhina Epata Lange. Ep 9 Okankela Oikonga yomaudifeko kombinga yoshiponga shomukifi wokankela moshiwana neudo oya nanena ovalumenhu vahapu moshipangelo shaMedipark. Ep 10 Malaria Omimvo ntano dha piti , South Africa, Botswana, Namibia na Swaziland ayehe okonyala ya hulithe po ekalo po lyomalaria muyo. Kokutya okwa li kwa yiwa nawa komeho muumbugantu wAfrika. Ep 16 Tel:(065) 238990; Fax: (065) 231305; P/Bag 13364 Windhoek; email:

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana