Views
5 months ago

Kundana Newspaper Friday November 24, 2017

 • Text
 • Okwa
 • Kutya
 • Mboka
 • Ngoka
 • Ashike
 • Aanona
 • Nenge
 • Osho
 • November
 • Shika

Kundana Newspaper Friday November 24,

Oshifo sho New Era Publication Corporation www.kundana.com.na VOL. 05 No. 013 | N.00 Mwa kwatelwa oishoshela | Etitano, 24 November - 29 November 2017 Uunona wepipi ndika owa geela aakuluntu yawo …yo onakuyiwa yawo oyi limbilika Kankoshi Ngoloneya gwOShikoto Henock Kankoshi ota yambidhidha oTeam Harambee methigathano lyiipundi tali ka ningwa ehuliloshiwike ndika moVenduka. Ep 3 Iikulya yaAfrika Aantu moAfrika oha tu li iikulya ya faathana. Atuhe oku za ashike kuumbangalantu sigo okuumbugantu, kuuzilo sigo okuuninginino.Ep 5 Tawu mono iihuna… Namibia okuna omwaalu omunene gwaanona taya mwenya moluhepo okuyeleka naashoka shi li muuyuni. Miss Ongena Omalongekidho goshituthi shomauliko giipindi mOngenga ogeli metifa, naashika okwa tengenekwa tashi ka etelela omainyanyudho ogendji omawanawa nuumvo.Ep 7 KuDesie Heita WINDHOEK Aanona yopethimbo ndika oya geya yo ishewe inaya inekela aakuluntu yawo. Etompelo oondika kutya aanona nena oya taalelwa komaupyakadhi ogendji okuyeleka naangoka ga tsakanekelwe kaakuluntu yawo. Shimwe shuupyakadhi mbuka ooshoka kutya uuyuni wonena owa ya komeho, naanona oye wete oompito odhindji, omupya ogo ashike ngoka kutya itaya vulu okudhi longitha molwa oluhepo ndoka lwe ya kundukidha. Pahapu dhehangano lyaanona lyIigwana Hangano, UNICEF, konyala aanona oomilliona 180 miilongo 37 muuyuni auhe otaya mwenya moluhepo olulu, ihaya yi kosikola, naampoka pe na omanongelo geli popepi ONKALO YUUNONA • Omaso ogiindjipala muunona kohi yoomvula 19 • Omwaalu guunona waali mosikola ogwa ya pombanda • Uukalinawa wuunona owa shuna pevi, wu vulike kuukalinawa woomvula 20 dhapiti • MoNamibia ooperesenda dhuunona wahepa odhili 34 • Muuyuni ooperesenda dhuunona wahepa odhili 29 • MoNamibia uunona kohi yoomvula 5, itawu koko nawa omolwa oluhepo nayo. UNICEF okwa ti moNamibia ooperesenda 34 dhaanona odhili moluhepo okuyeleka nooperesenda 29 dhoshigwana dhilimoluhepo. Oluhepo nduka otalu monikila monkalo yaanona yangunda mekoko noya sondjala. Okwa ti wo kutya ooperesenda 24 dhaanona kohi yomimvo ntano inaya koka nawa ndele oya ngunda. “Namibia okwa katuka noku adha oshindji moshinima shokukondjela uuthemba waanona. Shika otatu shi pandulile epangelo,” Omukalelipo gwaUNICEF moNamibia, Rachel Odede a ti. “Pompito oyo tuu ndjika otu wete wo omashongo ngoka ga thikama mondjila yaanona oyendji ya za momagumbo ga hepa ngoka ge ya kaleke monima, ge ya kaleke yaa wetike, yaana uuthemba nenge okutseya uuthemba wayo nokuninga aakwashigwana yethike puyakwawo moshilongo shooyina. Omashongo ngaka otwa pumbwa okuga palamena nokuga kutha po,” Odede a ti. Oshikwawo ooshika kutya pethimbo ndika ooperesenda dhaanona odhindji otadhi si muuyuni tashi etwa kelongitho lyoonkondo oshinima shoka kaashali ko omimvo 20 dha piti. UNICEF okwa ningi ekonakono epe okudhimbulukwa esiku lyuunona momasiku 20 Novemba. Esiku ndika otali dhimbulukiwa omolwetulo miilonga lyEuvathano lyuuthemba womunona sho lya kolekelwe kOshigongi shAyehe shIigwana Hangano mesiku eti 20 Novemba. Esiku ndika onkene okuza mpoka ohali ithanwa Esiku lyaanona muuyuni, okuhumitha komeho uukumwe wopaigwana, okukuna owino yuuthemba wawo mokati kawo, noku hwepopeka onkalonawa yawo. AANONA Lya tsikila kepandja 2 Oomilliona N9 dhiilonga poHelao Nafidi Helvy Shaanika OSHIKANGO Elelo lyoHelao Nafidi olya tula miilonga, iilonga mbyoka ayihe kumwe ya kutha po ooN8.9 oomilliona uule womimvo heyali dha piti. Iilonga mbika oya kwatela mo etungo lyomagumbo, oondjila nosho wo omahumokomeho galwe gopashilando. Iilonga mbika oya tulwa miilonga nokufutilwa kelelo lyoshilando shika osho wo kepangelo, nokomahangano gepangelo. Sho a popitha oshigwana poHelao Nafidi pOshikango Minista gwEyokomeho lyoMiilando noKomikunda Sophia Shaningwa okwa ti epangelo lyopokati olya futila iilonga yongushu yooN9,oomilliona nooN.9 oomilliona odha longithwa okutunga omapandaanda nominino dhomeya, naandhoka dheyogopeko, ooN.7 oomilliona odha longithwa kokushenopeka, ooN.5 oomilliona odha longithwa okutunga omikanka dhokufala omeya gomvula kokule ooN6 000 odha longithwa okukonakona evi omanga ooN.2 oomilliona odha longithwa oku eta po osasiona yakadhima mulilo. Oshipambu oshinene osha longithwa metungo lyiilonga yoku opaleka omeya ga luudha mbyoka ya tengenekwa ya kutha po ooN5 oomilliona okuza mondjato yepangelo. IILONGA Lya tsikila kepandja 2 Tel:(065) 238990; Fax: (065) 231305; P/Bag 13364 Windhoek; email: hshaanika@nepc.com.na; website: www.kundana.com.na

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana