Views
6 months ago

Kundana Newspaper Friday October 13, 2017

 • Text
 • Okwa
 • Kutya
 • Mboka
 • Ngoka
 • Nguka
 • Osho
 • October
 • Ashike
 • Ndjika
 • Osha

Kundana Newspaper Friday October 13,

Oshifo sho New Era Publication Corporation www.kundana.com.na VOL. 05 No. 007 | N.00 Mwa kwatelwa oishoshela | Etitano, 13 October - 19 October 2017 Protasius Neshuku Protasius Neshuku oye a ningi kansela omupe gwoshikandjohogololo Eengodi a yi pehala mpoka pwali nakusa Walde Sheyavali Ep 4 South Africa Oshikungulu shinene osha piyaaneka South Africa, sha teyaula po omatungo, oituwa nomunhu umwe otaku hokololwa a xulifa Ep 6 Okanona hoka ka dhengwa nayi kuyina sho a nyenyeta nomulume omupe. A fululukile mokanona ke Sho a nyenyeta nomulume omupe Loide Jason OSHIKUKU Okanona koomwedhi omugoyi otaka ti po hwepo monaasalesa yaKatolika kaRoma mOshikuku, konima sho anuwa ka dhengwa nokuehamekwa kuyina oshiwike shika. Okwa hokololwa kutya omukiintu nguka okwa dhenge nokuehameka omwana nguka ongula onene yEtiyali oshiwike shika pethimbo a li ta nyenyeta nomulume omupe pondunda pIikokola moshikandjo hogololo Etayi moshitopolwa Omusati. Okwa hokololwa anuwa omukiintu a dhenge omunona noshitenda pombunda.Otaku tiwa omukiintu nguka okwa fululukile momwana uusiku mboka konima sho ya nyenyeta nomulume.Omukiintu okwa thangagula wo omwana. Opolisi oya ti kaku shiwike kutya aantu mbaka yaali oya li ya nyenyetele shike na omolwashike omuvali nguka a polithile ondjahi ye momwanamati ngoka ta mono epango ngashingeyi moshipangelo Oshikuku. Opolisi oya ti omukiintu nguka inaa tseyika kedhina okwa li a yi komulumentu gwe omupe pondunda ye yokulala polukanda lwIikokola moshikandjohogololo Etayi mpoka opo a longele iilonga yokudhenga nokuehameka mbika. Anuwa omulumentu ngoka oha longo ongomukeeleli gwomaliko pondunda mpoka, opo ishewe ha lala. Warrant Lineekela Shikongo okwa koleke oshiningwanima shika a ti uukwatya womufekelwa nguka ka wu shiwike. “Ofamili yomukiintu na yo ka yi shiwike. Opolisi otayi kongo omukiintu nguka. Opolisi otayi longo ashihe opo yi mone aakwanezimo yomunona nguka eli moshipangelo ya monike. Okwa hokolola kutya yina kali a monika oshoka aniwa okwa fadhuka po ihe opolisi otayi longo nuudhiginini opo yi kale yemu mona mbala. Ngele a monika otaka patululilwa oshipotha shokudhenga nokuehameka . Sho Kundana a yi moshipangelo shaShikuku okwa adha omunona ta yogwa kaapangi konima yethimbo ashike efupi sho a li a pewa okulya. Ngashingeyi omunona nguno oku li moshipangelo naapangi ka ye shi kutya ngele a kala nawa ota ye mu ukitha peni. Okanona ota kamonika keli nawa ihe oke na onzindo unene mokati kolutu oshoka anuwa okathangagulwa. Sho omupangi te ka gumu molutu ko otaka lili unene shoka tashi ulike kutya oke na uululume wuli meni. Ashike okeli monkalo tayi etitha ooonkondo. Omunona ena olutu talu hokitha ihe shoka sha yi momutse gwayina opo e ka hepeke ngaaka otashi pwatula omutse gwomunamwenyo. Valde Nghinamwaami Mr 2 Push-ups, osho natango a pititha oshipandi shoongalo dhe, shoka shi na etumwalaka tali tungu. Ep 7 Omuramba United Omuramba United ogwo enyakwa lyuudhano wokomumvo woArsenal Ep 16 Tel:(065) 238990; Fax: (065) 231305; P/Bag 13364 Windhoek; email: hshaanika@nepc.com.na; website: www.kundana.com.na

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana