Views
1 year ago

Kundana-Vol.04_No.007.png

 • Text
 • Okwa
 • Kutya
 • Ashike
 • Ngoka
 • Ndjika
 • Mboka
 • Nawa
 • Osho
 • Hedimbi
 • Noku

ISSN 2026-7797 Oshifo sho New Era Publication Corporation Vol. 04 No. 007 N.00 Mwa kwatelwa oishoshela Etitano, 07 October- 13 October 2016 MENI: • Mounyuni wohamba Hedimbi ya Nghishoongele • Elenga enene tali pula uunshitwe wu kalekwe po • P-L naye a pitiko noshipandi shoongalo EPANDJA 5 AaChina oya hala oogwamululu yetu Yalulilwa kuulema wo momasipa EPANDJA 7 Iiyambo nOmuyamba gwa pewa Shilumbu EPANDJA 3 Tel:(065) 238990; Fax: (065) 231305; P/Bag 13364 Windhoek; email: hshaanika@nepc.com.na; website: www.kundana.com.na

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana