Views
10 months ago

New Era Newspaper - 12/06/2017 - Vol22 No212

 • Text
 • Namibia
 • Windhoek
 • Toivo
 • Ministry
 • Finance
 • Valid
 • Zambia
 • Swapo
 • Documents
 • Programme
Herman Andimba Toivo ya Toivo

Zambezi yamuhezi musulo

Zambezi yamuhezi musulo wamali afita N0 million Edgar Brandt Windhoek Sikiliti sesitala ni kukateleha sa Zambezi siamuhezi musulo wa mali afita fa N8,719 millilon mwasulo wa lizwelopili. Buńata bwapene yefita fa N million ilibisizwe kwakuyaha mukwakwa wa chebechebe wa libima zemashumi aketelizoho oliba kwa Schuckmansburg. Musulo omutuna wotatama ki wa N millilon mwanjimo mwamungendenge wa lico zetala mwasikiliti. Liluko Lanjimo, Mezi ni Ninaheńi liamuhezi N$ 63, 41 million kwamisebezi yecwale kakubeya mezi kwa miyaho yakwamakenelo amiseto yebona zakamaiso ni kutatuba zanaheńi ni kamaiso ya limunanu. Kalulo yefita fa N million ifilwe kwalikalulo zencinchana-chinchana zecwale kakuyaha malobalo abana balikolo, kuliulula ni kuyaha likhuta zasikuwa zenyinyani hamohocwalo ni kuyaha sincha libala lalifulai Lampacha. Musebezi wa kuliulula mukwakwa wozwa Liselo kuliba Nkongola niwona wamuhezi N million. Liluko Latuto, Zabuikezezo, ni Sizo lifilwe N$ 37.9 million kwamisebezi yecwale kuyaha hande likolo ni kuyaha libaka zatuto zamakopanelo, libaka kafoo baluti bafumana lituso mwamisebezi yabona, libaka zamakopanelo zamaitutelo mwasichaba ni kuyaha mandu abaluti. Liluko Lalizwelopili Mwalitolopo ni Libaka Zamatakanyani lona likafa lipulukelo zamali afita fa N million mwasikiliti sa Zambezi unumwaha. Misebezi yelibelezwi kwaliluko le, kiye cwale kakuyaha sibaka samaofisi amuso asikiliti sa Zambezi, ofisi ya silalanda sa Linyanti, ni ofisi ya silalanda sa Kabbe sesikwambowela. Liluko Lamisebezi ni Linzila liamuhezi pene yelikana N8 million mwamusulo wa 2017/2018. Misebezi yetalimezwi kwaliluko le, kiyecwale kakuyaha njanji kuzwa Cape Fria kuya Katima Mulilo, kuyaha hande misebezi ya mihala yamaofisi, kuyaha hande libaka zamatatubelo alimotikala, ni mańolo abukwaezi bwalimotikala. Mashelenyi amamwi nafilwe kwamisebezi yemimwi yebona zamakete mwasikiliti, yecwale kakuyaha libaka zalipatelanyana, kuyaha hande sipatela sa Katima Mulilo kungelelacwalo ni kuchanfaza mayemo alibaka zabutokwa zamakete. Aluhanyo kalikiliti 2017/2018 Khomas N$ 1,734 billion Erongo N$ 622,397 million //Karas N4,208 million Otjzondjupa N3,578 millio Oshana N8,263 million Oshikoto N2,668 million Omusati N3,926 million Omaheke N3,051 million Zambezi N8, 719 million Ohangwena N1,736 million Hardap N3,796 Kunene N0,147 million Kavango East N1,853 million Kavango West N7,331 million. Limbo usile musebezi kwatolopo ya Bukalo Aron Mushaukwa Katima Mulilo Mueteleli wa tolopo ya Bukalo Martin Limbo ya nalilimanisizwe famusebezi swalelele ufulalezi musezi kabuyena. Limbo nalilimanizwe famusebezi swalelele mwakweli ya Yenda silimo sesifelile kamabulatwi akatengo katolopo akuli nanyefula litaelo zakona kono nanze amuhela tuwelo yahae yetezi. Mwalińolo lahae lakweli ye hanena nilizazi lililimwi, lenelilibisizwe kulikwambuyu wa liluko lalitolopo ni zwelopili ya mwamatakanyani Sophia Shaningwa, Limbo utalusize kuli ufumani musebezi wambuwa, kakwalo utabe atatekile kuswalaswala kwaliluko lelinca cwanuńu fa. Limbo ulikile kutoloka mwalińolo lahae kuli, sina hali fakulilimaniswa cwalo hatokwi kufa temuso Mubihi wa ofisi Windhoek Ndumeleti yomunca wa Zambia mwa Namibia Stella Libongani utalusize kuli, silikani sa Namibia ni Zambia sizwelela kwakale pili Namibia isikafumana kale tukuluho, Zambia hanebulukile bana ba Namibia balikiti-kiti banebali kwande anaha. Hana bulela mwanako ya kuamuhelwa kakumutompa Labutanu lelifelile manzibwana, ndumeleti wa Zambia mwa Windhoek, Libongani yanali mueteleli wa sipokola sa Zambia pili naize, “sizwale saluna sihulile fakuli selukutula miselo kusona. Libongani yanatambekile lińolo lahae labuizibahazo kumueteleli wa naha Hage Geingob biki yefelile naize, Namibia nepetile musebezi omunde wakufa Zambia sibaka kwalikamba laliwate la Walvis Bay sakuamuhelelea fateni libyana zayona kwa. “Bana ba Zambia hamohocwalo ni muuso wa Zambia bana ni sepo yasilikani sesituna yebaikola kayona. Kacwalo ki muuso wa Zambia kutatulula sitataliso ya litaba zelikwateni kubukeleza silikani saluna sesitile,” kwa talusa ndumeleti wa Zambia mwa Namibia. Kanako yeswana naize, kikwabutokwa kuli sichaba sa Zambia basupeze buitamo bwanaha yabona kakufukisa ndembela ya naha yabona mwahalimu kakusupeza mutala. Zambia isaitamile luci lwakubupa sizwale sesitile nilinaha zakwande ni zamachaba, mi kamukwa-ocwalo ofisi ya sindumeleti ya Zambia itukisize kuiponda mwamisebezi ya zecwale kamipilelo ni sifumu mwalihae la Africa kuli yomumu niyomumu afumane kabelo kwateni. Kakuya kwalineku lazwelopili, Libongani naize muuso wa Zambia upatehile kuyaha mikwakwa yeminca mwanaha yabubeli mwa Africa kwamulafo wa Copper ni kufa ahulu lituso mwalika zabutokwa ahulu zecwale ka makete ni ya mazazi amashumi amalalu pili asikasiya musebezi, kacwalo kusiya musebezi kwa hae kutateka onaleo lizazi lapilli mwakweli ya Mbuwana silimo onase sa 2017. Hape ulikile kusupa fakuli silikani sahae ni muinasipula wa katengo katolopo Charles Siyauhya sisampukile kuli mane hasina kutisano yalipilu. Hanitokwi kusebeza ni muinasipula wa katengo katolopo yatalimani nilipatisiso kuzwelela kwakatengo kaba Anti-Corruption Commission kuamana nilitaba zakweta kazamubu zenefumanisize mulatiwa wa hae kafo buńata bwabayahi Babukalo basali mwasililo sakusalifiwa ni kutokwa mubu kakusa isizeza ngana kwalipilaelo zabona,’a talusa. Limbo hape ulaezi kuli, ubatakulifiwa lilimo zetalu zenesasiyalezi kwa tumelelano ya hae ya kusebeza, pene ya hae yakufulalela musebezi ni zemwi liswanelo zahae kabubebebe. likolo zatuto yepahami. Mutusi muńoli swalelele ya inelezi mwaliluko lasizwale sakwande ni tamahano Morven Luswenyo nafile maikuto ahae kakutalusa kuli, “linaha zaluna zepeli likabela silikani sesizwelela kafo pili Namibia isikafumana kale tukuluho. Nazwezipili kutalusa kuli kuzwa 26 Njimwana 1990 Namibia haikwalula ofisi ya silikani ni Zambia, litumelelano mwahali alinaha zaluna zepeli likonile kuekezeha ni kuhula. Kakulika kutumusa zemwi kuzona, nalikile kutalusa kuli, kuna nibana balikolo babaezeza lituto zabona mwa Zambia bapalo yefita fa mianda yemibeli kabalishumi kababalalu mwalikolo zechinchana-chinchana zatuto yepahami. Luswenyo hape naize, Namibia ni Zambia nebanyatezi tumelelano ya litekisano zamulilo wa gesi kala 26 Muimunene 2009, kafo Namibia ileka Kusiya musebezi kwa Limbo kutile fela lihola zebalwa nako yanazwa fakutamiwa ki ba Anti-Corruption Commission kalitaba zabulengwami zetaluswa kuli neliezahezi kanako yanasebeza kabuiteleli bwakatengo kakabona zaliyanga, minaizo yemiswa hala khuta ya muatuli wa Windhoek. Limbo nalukuluzwi kakulifa N0 kulibelela museko kwande akhuta kamo lipatisiso inzelizwelapili. Natalusize kuli zelitile kababamuzuma kamuna wakuli asikeba nikolo yakusebeza musebezi wa hae omuncha. “Bona ba ACC nebanzi kai kale lani, haiba zebaakaleza neliezahezi mwa 2011? Hakitaba yeningangamisa. Ni muuna yaitukiselize kamita mi litaba zamufuta waze linifa maata,” akutela kubulela habuzwa. Likwambuyu Shaningwa uize nasazibi zakusiya musebezi kwa Limbo. Siyauya nahanile kutalusa sesimwi fangambolo ye. Silikani sa Namibia ni Zambia ka sakale - Libongani Silikani sakale... Ndumeleti yomunca wa Zambia kwa Namibia Stella Libongani, nzohoto baikambota ni Morven Luswenyo, mutusi muńoli swalelele yainelezi wa litaba zasizwale ni tamahano kwasibaka samikopano mwa Windhoek Labutanu lelifelile. mulilo wa gesi kwa Zambia. Yemwi ya litumelelano yalinaha zepeli kiya linzila zamwahalimu kafo fulai ya Namibia (Air Namibia) ifufa halalu kabiki kuliba naha Zambia. Sibaka salikamba kwaliwate la Walvis Bay nisona sasebeza. Namibia hape ilekiseza Zambia litapi za palo yabuimanyana bobulikani. Kolwana yalizwelopili la Walvis Bay-Ndola-Lubumbashi yamulelo wakuzwiseza-pili litekisano hala miseto ni tumelelano ya linzila zepazulula hala naha ya Namibia, Democratic Republic ya Congo ni Zambia kiyabutokwa kwamisebezi ya Namibia. Kwakezahalo yakamuhelo ye, nekuputahanezi sikwatanyana salindumeleti zemwi zecwale kandumeleti wa Democratic Republic ya Congo ni Dean wasikwata sabundumeleti Anastas Kasongo Wa- Kimba.

Monday, June 12 2017 | NEW ERA 19 TENDER INFORMATION As an added bonus for our readers we will publish the results of all tenders opened in public from Mondays to Thursdays on a regular basis. This information is noted and reported by a New Era Reporter Closing at NamWater 25 April 2017 Two tenders closed at the Namibia Water Corporation Head Quarters, 176 Iscor Street, Windhoek at 11H00 on Tuesday, 25 April 2017. NW/053/2017/O Electrical Engineering: Variable Speed Drives Eight offers were received for the supply and delivery of two (2) 90kW Variable Speed Drives for the Otjihase-Airport Booster Pump Station to the Namibia Water Corporation. Tender prices and documents attached as announced for: 1. Industrial Control and Engineering 1 029.16; no company registration and affirmative action compliance certificates attached; all other compulsory documents attached and valid 2. Eroprojects 5 006.38; no affirmative action compliance certificate attached; all other compulsory documents attached and valid 3. HAW Retailers option 1 8 593.28 option 2 8 872.60; all compulsory documents attached and valid 4. Central Technical Supplies option 1 2 680.00 option 2 1 510.00; all compulsory documents attached and valid 5. Dynamic Power Solutions 0 285.20; all compulsory documents attached and valid 6. Express Bearing Centre 0 625.00; expired tax and no affirmative action compliance certificates attached; all other compulsory documents attached and valid 7. ABB Namibia 7 733.51; no social security commission certificate attached; all other compulsory documents attached and valid 8. Genrick Investment 1 547.20; all compulsory documents attached and valid NW/054/2017/O Electrical Engineering: Air Conditioners Eight offers were received for the supply and installation of four (4) 13.4kW (cooling only) Air Conditioners for Harmonic Mitigation Equipment at the Swakopmund-Rossing Water Supply Scheme to the Namibia Water Corporation. Tender prices and documents attached as announced for: 1. Bouta Trading Enterprises 1 338.71; all compulsory documents attached and valid 2. JH Technical Services 2 266.00; all compulsory documents attached and valid 3. Hangula Simon Construction 8 784.00; all compulsory documents attached and valid 4. Joe Mechanical and Electric 5 152.80; all compulsory documents attached and valid 5. Windhoeker Kaltetechnik Services 0 725.00; single phase 7 169.00; three phase; all compulsory documents attached and valid 6. EEE Uanga Investments 3 144.98; all compulsory documents attached and valid 7. HAW Retailers 6 351.72; all compulsory documents attached and valid 8. Capacity Air Condition and Electrical 8 080.00; no affirmative action compliance certificate attached; all other compulsory documents attached and valid Closing at City of Windhoek 25 April 2017 Servicing of Land and/or Construction of Low Cost Housing Fifty-seven expressions of interest were received for the Servicing of Land and/or construction of Low Cost Housing to the City of Windhoek when tender nr. M28/2017 closed at Windhoek City Council’s Town House Complex in Windhoek at 14H30 on Tuesday, 25 April 2017. Tender prices (if available) as announced for: 1. Fermour Investments stand alone without bulk services 461.54 per square meter with bulk services 2.31 per square meter combination without bulk services option 1 000.00 per square meter option 2 230.77 per square meter with bulk services option 1 0.00 per square meter option 2 6.16 per square meter 2. OAS Engineering and Construction Namibia 3. AMLH Holdings 4. Nexus Building Contractors 5. LMH Investment 6. OSHO Business Group 7. Uundenge Investments servicing of land 0.00 per square meter 8. Ndeuza joint venture Rivoli 9. Oluzizi Engineering Company joint venture Amibex ultra-low income earners top structure 0 000.00 to 0 000.00 low income earners top structure 0 000.00 to 0 000.00 middle income earners top structure 0 000.00 to 0 000.00 10. Shamrock Holdings 11. Unistrat Property Investments 12. Earthmoving and Construction two-bedroom house 600.00 per unit three-bedroom house 100.00 per unit 13. Ongoma Trading Enterprises 14. Lithon Developers 15. SHEV Property Development 16. LMN Investments 17. Konigstein Capital 18. MOME The Modular Home 19. Degraba Multi Design and Construction 20. Barkat Investments one-bedroom unit 2 500.00 two-bedroom unit 9 500.00 three-bedroom unit 4 500.00 21. Shetu Properties 22. Oshipe Turnkey Projects 4 700.00 for 50 square meter 1 831.00 for 60 square meter 2 161.00 for 77 square meter 23. Kalkrand Construction 24. Etushi-P Investments 900.00 per square meter 25. Calgrokuumba Planning and Design 26. VIAII Trading Enterprises 27. Labor Investment Holdings 28. MUSA Group 29. Capo Investments 500.00 per square meter 30. Eagle Customs Clearance 31. Norafrica Engenharaia joint venture Road Contractor Company of Namibia House Construction 500.00 per square meter servicing of land 0.00 per square meter 32. Deka Consulting Engineers 33. Wynnic Plant Hire and Construction 2- bedroom core type 5 0.00 2- bedroom conventional type 1:5 0.00 3-bedroom conventional type 2:5 0.00 34. Zing Civil Engineering and Electrical Works 35. Aplha Innovation Home Solution joint venture 36. K & G Bricks joint venture Kitago Investments 37. Tuna Ehalo Holdings 38. Jiangsu Nantong Sanjian Construction Group 39. INO Investment Holdings 40. ENGCO Consulting Engineers 41. Guinas Investments 42. Tjivera Trading 43. Otjomuise Consortium construction of low and medium cost housing starting at 4 000.00 44. Earth Ethicks 45. New Solution Construction 46. Old Mutual Investment Group 47. SWASA Global Investments 48. DMS Engineering Category A 000.00-0 000.00 Category B 1 000.00-0 000.00 Category C 1 000.00-+++ 49. Conselect Engineering 50. Uiheni 51. Amontia Property 52. China Civil Engineering Construction 53. MPP Civils Namibia 54. Harambee Project Solutions 55. Shaopala Investments 56. Top International Engineering (Namibia) Corporation servicing of land 2.00 per square meter construction of houses type A 850.00 per square meter type B 700.00 per square meter type C 650.00 per square meter 57. Stingperk Investment Closing at City of Windhoek 28 April 2017 Kent Prepaid Water Meter Parts and Spares (2-year tender) Six offers were received for the supply and delivery of Kent Prepaid Water Meter Parts and Spares to the City of Windhoek when tender nr. M29/2017 closed at Windhoek City Council’s Town House Complex in Windhoek at 11H00 on Friday, 28 April 2017. No tender prices were read out due to the amount of items tendered for. Price schedules are however available at a later stage and upon request from the City of Windhoek’s Procurement Department. Tender items comprise: 1. Zonke above Ground Box 15mm Municipal Valve outside 2. Communal Water Dispenser complete with Standpipe 3. OZ052: TORX Security Spanner for Communal Standpipe 4. SAX1161: Pole 5. SAX1177: Head 6. OZ162: Additional Vending Work Station Version 3, includes additional Touch Port Software and Vending Token 7. OZ180: Button Reader with USB Port 8. OZ252: new Ingenico Handheld Charger 9. REP002: Repair of Ingenico i5100 & I17910 10. OZ013: Consumer Token (Blue) 11. OZ023: Maintenance Token (Green) 12. OZ033: Engineering Token (Yellow) 13. OZ053: CWD Maintenance Token Date Stamp (White) 14. SAX 1159: Battery “D” Cell + Wires 15. SAX 1327/L: Replaceable Battery for DWD 16. OZ253: Battery Pack for Hand Held Ingenico 17. SAX1136: Netafim Aqua City Valve “1” 18. SAX1299: Touch Port Ring +Plug- DWD Black Wire 19. EK-EB000: ASY+1/2M Cable-Reed Switch Probe for KSM Meter 20. SAX1345: Square Touch Socket + Termination (CWD) 21. SAX1160-25:Outlet Assy-Standpipe 25mm 22. SAX1134: Temper Switch + Termination 23. SAX1167: Screw M6X30 TORX for Communal Standpipe 24. SAX1032: NUT M8 Nylock for Communal Standpipe 25. K20-015:Screw Plugs 26. SAX1348: Main Diaphragm 27. Electrical Diaphragm 28. SAX1342: DWD Control Box with replaceable Piggy Back Battery V6.3 29. SAX1158: (CWD) Standpipe Electronics 30. REP001: Repair of DWD & CWD Controllers 31. SAX1144: Security Screw 32. SAX1234: Lens 33. PZ830: Pulse Splitter 34. Concrete Block as per attached specifications No tender item prices as announced for: 1. Evale Holdings 2. Yucca Investments 172 3. Aqua Services & Engineering 4. Obeco 5. 3D Growth Investments 6. Funa’s Trading Enterprises Closing at NamWater 30 May 2017 Three quotations closed at the Namibia Water Corporation Head Quarters, 176 Iscor Street, Windhoek at 11H00 on Tuesday, 30 May 2017. G/RFQNW07/2018 Hygiene Equipment Three offers were received for the supply, delivery and installation of Hygiene Equipment for NamWater Restrooms to the Namibia Water Corporation. Tender prices (excluding VAT) as announced for: 1. Bidvest Steiner rental of equipment 064.00 per month purchase 0 111.28 2. Taurus Maintenance Products 7 767.17 3. Lida Cleaning Services 9 200.00 G/RFQNW04/2018 Valves Two offers were received for the supply and delivery of Flanged Globe Valves and Flanged Resilient Sealed Battery Valves for the actuated pressure breaks of the Koichabpan-Luderitz Pipeline to the Namibia Water Corporation. Tender prices (excluding VAT) as announced for: 1. Valco Pumps and Valves 0 580.00 2. Flowserve 378 742.00 G/RFQNW02/2018 Groundwater Abstraction Strategy Two offers were received for the review of the Groundwater Abstraction Strategy as proposed by NamWater for the Weinachsbrunn and Habichsbrunn 1 and 2 Boreholes in Karibib. Tender prices (excluding VAT) as announced for: 1. Namib Hydro Search 000.00 2. SLR Consulting 981.00 DISCLAIMER: NOTE THAT NEITHER NEW ERA NOR THE TENDER BOARD IS RESPONSIBLE FOR ANY WRONG INFORMATION OR ERRORS.

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana