Views
11 months ago

New Era Newspaper - 26/06/2017 - Vol22 No222

 • Text
 • Namibia
 • Windhoek
 • Toivo
 • Certificates
 • Ministry
 • Valid
 • Namibian
 • Region
 • Farmers
 • Kuli

18 Monday, June

18 Monday, June 26 2017 | NEW ERA Tuso ya Sankwasa itisize miselo yeminde Aron Mushaukwa Katima Mulilo Mu b a k w e l i kulikwambuyu wa liluko lamisebezi ni linzila, James Sankwasa uize, utabisizwe kimukwa wakuli tuso yahae ya libuka zatuto fasikolo sa Sesheke Senior Secondary School mwa wiko wa sikiliti sa Zambezi mwasilimo sa 2015 itisize miselo yeminde kwalinepo zasikolo. Sankwasa nafile lituso zalibuka kwasikolo sa Sisheke Senior Secondary School, halemuha kuli, nekusina nihaiba wa lubandangoti kwabana basikolo ya napasize sitopa sa bulishumi kakufumana linepo zenekona kumulumelela kukena kwa sikolo salituto zepahami mwa 2014. Sankwasa mwanako yale naize, nabile nimukekechima hatolemuha taba ye, kacwalo safumana butokwa bwakufa tuso yalibuka sakusebelisa fasikolo. “Nenikutwile bumaswe, hanitolemuha kuli, hakuna niyomukana ya napasize sitopa sabulishumi mwa 2014. Haiba nibata chincheho niswanela kuba yomumwi kubabaswanela kuchimbula mayemo ao,”kwa talusa Sankwasa mwanako yale. Na neuzi libuka zalituto zeketalizoho mwahali alituto zesilela zelutwa fasikolo zateko yefita fa N,000. Libuka zenefilwe kizecwale kaza Sikuwa, Biology, Lipalo, Physical Science, Development Studies, ni za Silozi. Sankwasa uize, natabile ahulu kalibaka lakuli, tuso yahae ibonahalile kuchimbula mayemo abana basikolo kakukona kueza hande ahulu mwalituto zabona mwahali alikolo zelimwamangusu. “Nenikutwile bumaswe sina kamuzwale yapepwa mwasikiliti. Halukoni kusiya tuto mwamazoho abaluti, abatatubi balikolo, bana balikolo kapa bazamaisi batuto. Sina haluli babamwi basichaba luswanela kutusa molukonela kaufela. Kona mayemo atisize kuli ni kone kuyoleka libuka zatuto, “kwa talusa Sankwasa. Ukupile babamwi kusutelela kutotusa sihulu babapepwa mwasikiliti. “Halulibise lituso zaluna kwatuto, kalibaka lakuli sikiliti se, hasibangi nilinepo zende silimo ni silimo, kacwalo halukoni kunosupa minwana kuyomuhulu wa tuto mwasikiliti, batatubi balikolo kapa bana balikolo. Luswanela kueza sesimwi kuli sikiliti sishimbuluke- kacwalo sisenye kuzwa fa 14 kutaha fabulishumi, kapa mane kutaha fa bu 9 kapa 8,”kwatalusa Sankwasa. Kuzwa silimo sa 2014 sikolo sisweli kulika luli sina hanesibeyilwe fapalo ya bu 9 kwalinepo zaba Grade 12 mwa 2015 hala sikiliti kaufela, kono mwasilimo sesifelile sibile sa bulalu kakufumana lipesenti zechimbukile za banana balinepo zakukena mwa likolo zatuto yepahami zanaha. Kamukwaocwalo, sikolo cwanuńu fa sifilwe mushukwe ki ba Zambezi Education Foundation kakuba sikolo sesiyezize handende mwalikolo zamwamatakanyani. Lwakona kuikemela luna beńi – Botswana Kuzeeko Tjitemisa Windhoek Sibuwabuwi wa katengo ka lipulao za siundwanyambe kwa ma German mwa Botswana Jezenga Kuhanga utalusa kuli, Ovaherero/Mbanderu ni Manama mwa Botswana bakona kuikemela bona beńi mwataba yakubata kulifiwa yeo German neitumelezi kuli kiniti nekubile ni lipulao za siundwanyambe. Mwahali a 1904 kuisa 1908 nyangela yabana bamushobo wa Maherero, Ovambenderu ni Manama nebamatezi naha yeo nebizwa sapili kuli ki South West Africa kuliba Botswana kubaleha kwakusilahiwa ki masole babukoba ba German kataelo kuzwelela kumulauli wa ndwa ya sisoli General Lothar von Trotha. “Lubana banaha yeikemezi kapuso yabona beńi ni buikupulelo ya mipilelo. Kiluna beńi babautwisisa mayemo aluna ni kukona kubaputululela zona,”Kuhanga atalusa mwangambolo yafa muhala ni ba New Era biki yefelile. Kuhanga natolokile handende fokusweu kuli, sikwata sitabata swalisano ni katengo kasikwata sa lipulao zabatu babańatańata Mwanamibia kono hakana kuba mwatasi asikwata sifi kamba sifi. “Lubata kusebelisana hamoho nibabamwi sina kabana banaha yemwi yeli famayemo aswana,”atalusa. Aekeza kutalusa kuli, kinto yeswana ni mwa Namibia, kuna ni likwata zepeli zataba yalipulao zabatu babańatańata mwa Botswana za milelo ni minahano yeshutana-shutana. Kuhanga uize, kuna nilingambolo mwahali akatengo kahabo ni mubuso wa naha Botswana zefumaneha kuli selibuzwize mi hape sebabile ni lingambolo zeńata ni yomuhulu wa liluko lanaha yani lelibona zasizwale ni swalisano ya kwande Charles Masole ni ndumeleti wa Namibia kwa Botswana Mbapeua Muvangua, hamoho-cwalo ni ndumeleti wa German kwa Botswana. Uzwezipili kutalusa kuli, sikwata sitambekile kale mabizo amalalu kwamubuso kufa kamuhelo kuona. Mabizo ao asamuhelwa feela kona kutalusa kuli katengo kabona kikalekaamuhelwa simubuso. Hanaikambota ni bamakande kuzwa famukopano ni mueteleli wa naha cwanuńu fa, mulena Vekui Rukoro natolokile mukopano fataba ya lipulao za mafu amańatańata kuba yeneli yende. Naize, bafile likalulo zeswanela kutalimwa kuzona ku Geingob kamo litaba zeshutana-shutana liswanelwa kuezezwa fataba ya ngambolo ya mafu amańatańata. Buńata bwalitaba zebatambekile lifa tatululo ya kukwala masuba akusalumelelana mwangambolo hala bona ni mubuso. Lingambolo hala German ni Namibia lingelezi litaba zakufitisa simubuso buikokobezo mwalipulao zamafu asiundwanyambe kwa majelemani. Geingos upotela Masida Aron Mushaukwa Katima Mulilo Piho yalipatisiso zalibaka zekungulezwi kwatuko zazwelopili yabanana nesulilwe biki yefelile ki mufumahali wapili Monica Geingos kwa Masida mwasilalanda sa Linyanti, sikiliti sa Zambezi. Mukwa walipatisiso neuezizwe kibalipatisiso babashelanashelana basikolo satuto yepahami sa University ya Namibia mi neliungekezwi mwalibaka zazwelopili yababanyinyani zemashumi amalau kazepeli mwalikiliti zesupile kasilisimwi zanaha, zecwale ka: Hardap, Kavango yekwa Wiko ni Kavango ye Kwaupa, Kunene, Ohangwena, Omusati, Otjizondjupa ni Zambezi. Piho italusa zefumanwi, ni kufa mikwa yakueza kukona kutatulula litokwahalo zalisebelezo zasichaba samayemo akwatasi mwabupilo mwalibaka zazwelopili ya banana. Hana bulela kwakufa piho ya tokwahalo yalipatisiso Geingos na talusize butokwa bwalituso kwasichaba samayemo akwatasi ahulu kubona kuli litokwahalo zabupilo bwabona zafumanwa. Azwelapili kusepisa yomuhulu wa kamaiso ya ECD ya Masida kuli kuzwa lona lizazi le, leneliyaliwa piho ye, mipilelo ya banana itabe imbweshafezi. “Nibata kusepisa kuli, kalulo ya lipesenti zemashumi amabeli zekaulwanga kwatuwelo ya mueteleli wa naha zelelezwi tuto litabe lilibisizwe kwanu kwa Masida, ili kuli banana kwasibaka se, itebafumane sa kuca,”kwa talusa Geingos. Likwambuyu wa litikanelo ni mipilelo ya banana Doreen Siyoka kwamukopano oswana ukupile sichaba kuisa bana babona kwalikolo ilikuli bafumane tuto, yetatisa kuli babizezwe kwamileko mwabukamuso bwanaha. “Taba yemasila ahulu kiyakukasheza banana babanyinyai mwamanyalo nibafumi. Aluambuke taba yeo. Halusiye bana baluna baye kwalikolo,”sioka aeleza. Piho yesulilwe ipatuluzi kuli mwahali alibaka zemashumi amalalu kazepeli, mwahali alikiliti zesupile kasilisimwi buńata bwazona halina lisebeliso sakata zamayemo aswanela kubupa sibaka salizwelopili zabanana. Kacwalo mihato yeswanela kuezahala kiyecwale ka: kukala kukupa lituso zalisebeliso zalibaka zalizwelopili zabanana, kubupa silikani samulelo wa kuchimbula zibo yabababaleli balibaka zemashumi amalalu kazepeli zanaha, ni kubupa mikwa yakupotelana hala libaka ze-eza hande ni libaka zesatokwa tiululo kuchimbula mayemo amisebelezo yabona. Makwambuyu bandu ya milao Mwazambia balilimanisizwe Makwambuyu bandu yamilao bakopano yelwanisana ni mubuso UPND mwa Zambia bamashumi amane kabasupile kaalimumu balilimanisizwe famisebezi yamwandu ya milao kakweli ilimwi kataba yakunyefula mueteleli wa naha Edgar Lungu mwanako yakufa lińusa kwasichaba sanaha. Nebahanile kuba mwandu ya milao mwa Lyatamani kakutalusa kuli, mutompehi Lungu haswaneli kuba mueteleli wa naha sina hana sikawina liketisa lanaha silimo sesifelile. Mubuleli wandu ya milao Patrick Matibini uize, nyefulo ya makwambuyu bandu ya milao kimafosisa amatuna,”ka lipiho kuzwelela mwamutende waba Zambia Times. Kulundulwa kutile mwanako yeo mueteleli wa kopano yelwanisana ni mubuso ayumbelwa mwatolongo kamulatu wa naha omutuna nikufita. Mubuso wa Zambia utalimani ni kunyazwa kisikwata zabaeteleli bakeleke yalinzwi lamulimu ya Roman Catholic kamo uzamaiseza taba yamueteleli wa kopano yelwanisana ni mubuso. Bafile mamela yakuli Zambia selibisizwe mwabuzamaisi bwabuhateleli. Palo ya makwambuyu bandu ya milao babalilimanisizwe famusebezi bafitelela lichika lamakwambuyu bandu ya milao bakopano yelwanisana ni mubuso babafita fa mashumi aketalizoho kabaketalizoho kababalalu. Miliko yebatalimani niyona makwambuyu bandu ya milao: Sibuwabuwi wandu ya milao utalusize kuli, kulilimaniswa famisebezi kukalile cwanuńu fa, mi ubataluselize kuli, basiye musebezi kabubona. “Ni taluseza makwambuyu ba UNDP babalilimanisizwe famisebezi mwandu ya milao kuli, haiba habangi mueteleli Lungu kuba yena mueteleli wa naha kihande kufulalela misebezi yabona kabubona beńi. Zambia italimani ni litaba zamifilifili mwalitaba zanaha kuzwa fa kutama mueteleli wa kopano yelwanisana ni mubuso, mutompehi Hichilema mwataba yetaluswa kuli, limotikala zahae mwanazamaya nelipalezwi kufa nzila kwalimotikala zana zamaya kuzona mueteleli wanaha. Hichilema yana teuzwi ki Lungu mwaliketisa kakuwinela falunala silimo sesifelile, uhapalelizwe taba yakubeya bupilo bwamueteleli wa naha mwakazuma kakasina mwalu. Muyemeli wahae wa mulao utalusa kuli, litaba zatamezwi Hichilema kuiputezi mwateni litaba zanaha - BBC

Monday, June 26 2017| NEW ERA 19 TENDER INFORMATION As an added bonus for our readers we will publish the results of all tenders opened in public from Mondays to Thursdays on a regular basis. This information is noted and reported by a New Era Reporter Closing at City of Windhoek 28 April 2017 Kent Prepaid Water Meter Parts and Spares (2-year tender) Six offers were received for the supply and delivery of Kent Prepaid Water Meter Parts and Spares to the City of Windhoek when tender nr. M29/2017 closed at Windhoek City Council’s Town House Complex in Windhoek at 11H00 on Friday, 28 April 2017. No tender prices were read out due to the amount of items tendered for. Price schedules are however available at a later stage and upon request from the City of Windhoek’s Procurement Department. Tender items comprise: 1. Zonke above Ground Box 15mm Municipal Valve outside 2. Communal Water Dispenser complete with Standpipe 3. OZ052: TORX Security Spanner for Communal Standpipe 4. SAX1161: Pole 5. SAX1177: Head 6. OZ162: Additional Vending Work Station Version 3, includes additional Touch Port Software and Vending Token 7. OZ180: Button Reader with USB Port 8. OZ252: new Ingenico Handheld Charger 9. REP002: Repair of Ingenico i5100 & I17910 10. OZ013: Consumer Token (Blue) 11. OZ023: Maintenance Token (Green) 12. OZ033: Engineering Token (Yellow) 13. OZ053: CWD Maintenance Token Date Stamp (White) 14. SAX 1159: Battery “D” Cell + Wires 15. SAX 1327/L: Replaceable Battery for DWD 16. OZ253: Battery Pack for Hand Held Ingenico 17. SAX1136: Netafim Aqua City Valve “1” 18. SAX1299: Touch Port Ring +Plug- DWD Black Wire 19. EK-EB000: ASY+1/2M Cable-Reed Switch Probe for KSM Meter 20. SAX1345: Square Touch Socket + Termination (CWD) 21. SAX1160-25:Outlet Assy-Standpipe 25mm 22. SAX1134: Temper Switch + Termination 23. SAX1167: Screw M6X30 TORX for Communal Standpipe 24. SAX1032: NUT M8 Nylock for Communal Standpipe 25. K20-015:Screw Plugs 26. SAX1348: Main Diaphragm 27. Electrical Diaphragm 28. SAX1342: DWD Control Box with replaceable Piggy Back Battery V6.3 29. SAX1158: (CWD) Standpipe Electronics 30. REP001: Repair of DWD & CWD Controllers 31. SAX1144: Security Screw 32. SAX1234: Lens 33. PZ830: Pulse Splitter 34. Concrete Block as per attached specifications No tender item prices as announced for: 1. Evale Holdings 2. Yucca Investments 172 3. Aqua Services & Engineering 4. Obeco 5. 3D Growth Investments 6. Funa’s Trading Enterprises Closing at NamWater 20 June 2017 Eight tenders closed at the Namibia Water Corporation Head Quarters, 176 Iscor Street, Windhoek at 11H00 on Tuesday, 20 June 2017. G/RFQ/NW13/2018 Remote Flow Meters Five offers were received for the supply and delivery of DN 200 PN 10, DN 150 PN16 and DN 350 PN10 Remote Flow Meters to the Namibia Water Corporation. Tender prices (excluding VAT) and mandatory certificates attached as announced for: 1. Ecotech 4 544.32; all certificates attached and valid 2. Evale Holdings 642.11; all certificates attached and valid 3. Dynamic Power Solutions 610.44; all certificates attached and valid 4. Central Technical Supplies 0 096.84; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 5. Valco Pipes no total tender price provided; no affirmative action compliance and company registration certificates attached; all other certificates attached and valid G/RFQ/NW11/2018 Remote Flow Meters Five offers were received for the supply and delivery of one (1) DN 200 PN 10 Remote Flow Meter to the Namibia Water Corporation. Tender prices (excluding VAT) and mandatory certificates attached as announced for: 1. Ecotech 8 309.94; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 2. Evale Holdings 681.83; all certificates attached and valid 3. Dynamic Power Solutions 959.28; all certificates attached and valid 4. Central Technical Supplies 837.20; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 5. Valco Pipes 935.25; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid G/RFQ/NW16/2018 Compact Water Flow Meters and Pressure & Level Transmitters Five offers were received for the supply and delivery of 3 X DN 200 PN 10, 1 X DN 100 PN 10 and 1 X DN 80 PN 16 Remote Flow Meters to the Namibia Water Corporation. Tender prices (excluding VAT) and mandatory certificates attached as announced for: 1. Ecotech 2 021.59; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 2. Evale Holdings 06 433.59; all certificates attached and valid 3. Dynamic Power Solutions 0 057.40; all certificates attached and valid 4. Central Technical Supplies 7 960.10; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 5. Valco Pipes no total tender price provided; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid SC/RFQ/NW-01/2018 Upgrading of Groundwater Flow Model Three technical proposals were received for the upgrading of the numerical Groundwater Flow Model for the lower Kuiseb Aquifers to the Namibia Water Corporation. This tender has been conducted in accordance with the twin-envelope system whereby only technical proposals were read out at this stage whilst financial proposals will be read out at a later stage. Technical proposals as announced for: 1. GSC Water and Environmental Consultants 2. SLR Environmental Consulting NW029/2017 Sealing of Okahandja Reservoir Five offers were received for the sealing of the Okahandja Reservoir to the Namibia Water Corporation. Tender prices and mandatory certificates attached (excluding VAT) as announced for: 1. Teichmann XL joint venture 410 896.64; copy of social security and no tax certificates attached; all other certificates attached and valid 2. Hentrax Plant and Civil 940 000.00; all certificates attached and valid 3. Tanknology 042 143.00; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 4. Tsoaxub Civil Construction 855 000.00; all certificates attached and valid 5. Afrores and Trinidad Contractors Namibia 755 189.89; all certificates attached and valid G/RFQ/NW15/2018 Compact Water Flow Meters Five offers were received for the supply and delivery of 3 X DN 80, PN 16 Compact Water Flow Meters to the Namibia Water Corporation. Tender prices (excluding VAT) and mandatory certificates attached as announced for: 1. Ecotech 0 712.18; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 2. Evale Holdings 191.65; all certificates attached and valid 3. Dynamic Power Solutions 791.20; all certificates attached and valid 4. Central Technical Supplies 089.80; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 5. Valco Pipes 097.66; all certificates attached and valid G/RFQ/NW12/2018 Water Flow Meters and Pressure Transmitters Five offers were received for the supply and delivery of Water Flow Meters and Pressure Transmitters to the Namibia Water Corporation. Tender prices (excluding VAT) and mandatory certificates attached as announced for: 1. Ecotech 2 817.93; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 2. Evale Holdings 4 020.61; all certificates attached and valid 3. Dynamic Power Solutions 1 745.90; all certificates attached and valid 4. Central Technical Supplies option 1 2 711.41 option 2 0 711.41 option 3 7 851.43; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 5. Valco Pipes no total tender price provided; all certificates attached and valid G/RFQ/NW14/2018 Compact Water Flow Meters and Pressure & Level Transmitters Five offers were received for the supply and delivery of 4 X DN 200, PN 10 & 6 X DN 330, PN 10 Compact Flow Meters; 1 X 0- 400 mm Pressure Transmitter and 1 X 0-10m Level Transmitter to the Namibia Water Corporation. Tender prices (excluding VAT) and mandatory certificates attached as announced for: 1. Ecotech 2 169.34; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 2. Evale Holdings 4 618.83; all certificates attached and valid 3. Dynamic Power Solutions 0 110.26; all certificates attached and valid 4. Central Technical Supplies 1 513.60; no affirmative action compliance certificate attached; all other certificates attached and valid 5. Valco Pipes no total tender price provided; no affirmative action compliance and company registration certificates attached; all other certificates attached and valid DISCLAIMER: NOTE THAT NEITHER NEW ERA NOR THE TENDER BOARD IS RESPONSIBLE FOR ANY WRONG INFORMATION OR ERRORS.

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana