Views
10 months ago

New Era Newspaper Monday August 14, 2017

 • Text
 • Namibia
 • August
 • Windhoek
 • Namibian
 • Environmental
 • Ministry
 • Kuli
 • Ensure
 • Certificate
 • Deceased

Buñata batabela Mukiti

Buñata batabela Mukiti wa Batshara ron Mushaukwa angwali ndi wa nyangela wa mushobo wa Mayeyi, hamoho cwalo ni ishobo yeñwi kuzwelela wa sikiliti sa Zambezi ni aha Namibia kabupala, amoho cwalo niba bazwa wa naha yeli mabapa ya otswana neba kubukani wa Sangwali la Sunda viki efelile, ili kokuna ni Khuta etuna ya Mayeyi, kuyo taela mukiti wa sizo wa silimo a Batshara Batshapi. Kwand’a Litunga Kisco iswani III wa Masubia ni itunga Joseph Tembwe wa huta ya Mashi, Litunga ocob Seidisa wa Mayeyi a mwa Botswana niyena abile nikabelo kwa mukiti, sindeketilwe kisikwata sa atu ba 84. Babeleki ba muuso ba atompeha, kungelela ni ikwambuyu wa Liluko a Lizibiso ni Zwelopili ya ihala Tjekero Tweya, ni ubakweli wa Liluko la isebezi ni Linzila James ankwasa nibona ne baliteñi. Mwa liñusa lahae la silimo, ulena wa Mayeyi Boniface hufu nakupile batu bahae uhulisa kutwano mwahal’a ayeyi ni mishobo yeñwi efumaneha mwa sikiliti ni naha kabupala. Natiselize kuli mutapi wa hae uzibahala kakuba nikozo, mi aba susueza kubuluka kozo yeo. “Ni mi kupa kuli muzwele pata kupila ni batu ba bañwi kakozo ni swalisano, ili kuli naha ye ibone zwelopili yelutokwa kaufela luna,” atalusa. Shufu uzwezi pili kukupa balateleli bahae kuikambusa kwa litaba za ketululo ya mishobo ni likiliti, utiselize kubulela kuli kakuba Sikwata sa babini sene sizwa kwa Botswana sitabisa sicaba kwa mukiti sikiliti sesina ni mishobo yeshelana-shelana, “hakuna mushobo oswanezi kuikutwa wa butokwa hahulu kufita omuñwi,” kono kaufela baswanezi kufana likute. “Na katazeha ni kubilaela hahulu haniutwa litaba za ketululo ya likiliti, mubala ni mushobo isi feela mwa sikiliti mo kono mwa naha kaufela sihulu kuba banca.” “Nibata kumikupa kuli musike mwa yembululwa kilika zemasila zeo, kakuli likona kufenya milelo ya zwelopili mwa sikiliti mo kabunolo – hakusa bulelwi naha kamukana.” Manzwi aswana nabulezwi ki Likwambuyu Tweya, yana kupile Katengo ka Malena kutatulula misunga ya ketululo ya mishobo, ni lindwa zekona kuzuha mwa sikiliti. “Nise nilemuhile kuli hañata haki malena babana ni butata, kono kiluna, balateleli, babana ni butata. Kacwalo ni kupa Katengo ka Malena… kutatulula, misunga yekona kuzuha mwahal’a batu babona,” atalusa. Litunga Shufu uzwezi pili kuitumela kwa muuso kwa zwelopili yebonala mwa libaka zewela mwa kamaiso yahae, sihulu kuyahiwa kwa mandu ababeleki mwa libaka zesilelelizwe za lifolofolo ili mwa Mudumu ni Nkasa Rupara, hamoho cwalo ni kambe ya sipokolo ye sweli kuyahiwa kwa Sangwali. Kabaka la kuli sibaka sani sifumile kwa lifolofolo mi kuekeza kwa libaka zepeli za pabalelo ya lifofolo, kuna ni libakanyana zeñwi zesilelelizwe za lifolofolo, Shufu ukupile libakanyana kaufela zesileleza lifolofolo kusebeza katata kwa kusileleza lifolofolo. “Khuta yaka ikupa ba babaleli balifolofolo ba silalanda se, kuminahanya musebelezo ili kutusa ba babaleli ba lifolofolo ba muuso ku sileleza lifolofolo. Ni kupa sicaba kuambuka kuzuma isi kamulao,” atalusa. Mukiti wa Batshara Batshapi silimo se nokwanisize lilimo ze 25 mi notabezwi kamutomo otwi, ‘Kuzamaya Kabuikumuso Ni Zakale, Kuamuhela Bukamuso.’ Mukiti utabelwa silimo ni silimo kuzwelela mushobo wa Mayeyi haukauhana kwa Khuta ya Linyanti mwa nako yani, mi ba amuhelwa kimuuso kakuba mushobo oikemezi mwa silimo sa 1992. Batu ba Mayeyi bafumaneha mbowela-wiko wa sikiliti sa Zambezi. Kwand’a mubinelo wa bokuku-abona oketahani wa Shiboli, ba bulela puo ye ikemezi ya Siyeyi, ili yebupwa kimanzwi akunanula lulimi. Ndu ya Milao ye nyinyani inyatela mulao wa nako Abertina Nakale Windhoek Ndu ya Milao ye nyinyani ise inyatezi milao ye shelana-shelana, kungelela ni mulao one uambozwi hahulu wa Nako ya Namibia, oka bona naha iambuka kucinceza kwa nako ya maliha nikusiyala feela ni nako ya mbumbi silimo mukatumbi. Muinasitulo wa Ndu ya Milao ye nyinyani Margaret Mensah- Williams, nazibahalize labubeli kuli kwanda milao yeñwi, Ndu inyatezi mulao wa Nako ya Namibia, kusina licinceho zeñata. Kuitekezwi kuli Mueteleli wa Naha Hage Geingob uka nyatela mulao wo nako hainze iya. Taba ye itoloka kuli Namibia ika siyala mwa nako ya mbumbi sina naha ya South Africa, mi haisana kucincezanga kuya maliha. Liluko la Tuto ni lona lika lumelela likolo zeñwi kuno cinca nako yakukena ni kuzwa kakuya kamayeyo asibaka mobaliteñi, kono ikaba feela kasamulaho atumelelano ni bashemi. Mulao wa nako nosulilwe mwa Ndu ya Milao ki Likwambuyu wa Liluko la Mabasi ni Kuzwa ni Kukena mwa naha, Pendukeni Iivula-Ithana, la 22 Yowa silimo se. Mulao ubata kuli kube ni nako ye inelezi, ni kufelisa mulao wa nako wa silimo sa 1994. Mwa lingambolo mwa Ndu ya Milao, nekusika fitwa fa tumelelano, mi kikafo nekubile ni litaba za kuikopanya ni sicaba sa naha. Mwa kuikopanya ni sicaba Katengo kaka yemela babeleki mwa naha, neka patuluzi kuli lipesenti zefita fa 80 zaba beleki neba lumelelana ni nako ya mbumbi kuli isebeliswe silimo mukatumbi. Mulao wa kale wa silimo sa 1994 nelumelela naha kucinca nako kahola kukuta mwa muhalo mwa nako ya maliha. Milao yeñwi yene inyatezwi kimulao wa silelezo yaba ba patulula litaba zepatilwe, ono nyatezwi viki yefelile. Mulao wa kusileleza lifolofolo ni wa kulekisa kwa linaha zeñwi ni ona no nyatezwi. Haneli mulao obona za masheleñi anaha, ni mulao wa Tutengo twa Likiliti, ni wa Tutengo twa Tolopo, ni wa za Miseto, yona isa zwela pili kukandekwa. Muuna ukena mwa Khuta kamulatu wa kubitelela Aron Mushaukwa Katima Mulilo Bernard Litebele wa lilimo ze 29, yasimuluha kwa Sibbinda na bonahalile mwa Khuta ya Muatuli ya Katima Mulilo, labulalu, kakuakalezwa kuli nabitelezi musizani wa lilimo ze 16. Kezo yeo ne ezahalezi kwa Sibbinda kokubulelwa kuli ya nyazwa natamile musizani kwa mazoho ni ceni kakapelezo labutanu viki yefelile, mi azwela pili kufosana niyena isi katato yahae. Kezo yeo ne ezahezi busihu, mi Litebele na tamilwe lizazi le litatama, mi aiswa kwa kambe ya sipokola yeli mabapa, mi lamubulo aiswa kwa Katima Mulilo. Kakuya ka lipaki zebulezi niba New Era, haki lapilli Litebele aeza kezo yeswana sina yeo. Kulumelwa kuli mwa kweli ya Njimwana ñohola Litebele ukulubelwa kuli nabitelezi musizani yomuñwi mwa munzi oswana, kono taba yeo nesika bihiwa kwa mapolisa kakuli netatuluzwi kiba lubasi. Mwa ponahalo yahae yapili mwa khuta labulalu, Litebele napihelezi kuli uka ikemela yena muñi. Muatuli akutela-kutela kumueleza ni kumutolokela kuli mulatu wa talimani ni ona ki omutuna hahulu, kacwalo kuikemela ikaba taba yakuitama muhala yena muñi. Neli kasamulaho akelezo yeo Litebele alumela kukupa muyemeli wa mulao. Nahanezwi kupikela tolongo kwande, mi taba yahe ne isizwe la 6 Njimwana ili kuli akupe muyemeli wa mulawo, ni kuli lipatisiso lizwele pili, lipatisiso zeo lingelezi ni kufumana linepo za kezo yabubiteleli kuzwelela kwa sipatela. Vincent Nzaca neli yena muatuli, haneli muyemeli wa muuso neli George Matali.

Monday, August 14 2017 | NEW ERA 19 TENDER INFORMATION As an added bonus for our readers we will publish the results of all tenders opened in public from Mondays to Thursdays on a regular basis. This information is noted and reported by a New Era Reporter Closing at City of Windhoek 05 July 2017 Printing, processing and mailing of monthly City of Windhoek City Council’s services statements as well of delivery of Aloe Newsletter (six months contract) Six quotations were received for the printing, processing and mailing of monthly City of Windhoek City Council’s Services Statements as well the delivery of the Aloe Newsletter (six months contract) to the City of Windhoek when tender nr. NCS/RFQ/COW-08/2018 closed at Windhoek City Council’s Town House Complex in Windhoek at 14H30 on Wednesday, 05 July 2017. Bid items comprise: 1. Printing of statements 2. Mailing of statements and postage 3. E-mailing of statements 4. Group accounts delivered at the Finance Department for hand- deliveries 5. Distribution of Aloe Newsletters. Bids as announced for: 1. Office and Mailing Automation item 1 ###COLUMNCONTENT###.36 item 2 .37 item 3 ###COLUMNCONTENT###.08 item 4 .00 item 5 ###COLUMNCONTENT###.40 2. Omaalala Investment item 1 000.00 item 2 5 000.00 item 3 8 000.00 item 4 500.00 item 5 500.00 3. Nampost item 1 150.00 item 2 3 960.00 item 3 850.00 item 4 free for 1 500 item 5 750.00 envelope folding/ inserting in envelope 935.00 4. Solitaire Press Printing and Publishing item 1 ###COLUMNCONTENT###.63 item 2 ###COLUMNCONTENT###.73 (excluding postage) item 3 ###COLUMNCONTENT###.15 item 4 no charges item 5 ###COLUMNCONTENT###.17 postage to Nampost .00 (excluding VAT) total per statement and distribution of Aloe newsletter .68 5. Promina Investment item 1 5 600.00 item 2 1 600.00 item 3 $14 300.00 item 4 000.00 item 5 200.00 6. Mailtronic Direct Marketing (SA) item 1 968.00 item 2 8 880.00 item 3 000.00 item 4 200.00 item 5 200.00 DEFINITIONS IN NEW PUBLIC PROCUREMENT ACT “procurement” means to obtain/get hold of goods, services, works, non/consultancy services by means of purchase (buying), rental, lease or hire-purchase “Minister” referred to in this Act means the Minister of Finance “public entity” means an office, ministry or agency of the Government, including: · A Local Authority · A Regional Council · A Public Enterprises as referred to in the Public Enterprises Governance Act · A body or trust that is owned or controlled by the Government, when engaged in any procurement individually or in a consortium and · An entity declared as public entity by the Minister of Finance “accounting officer” means the accounting officer of a public entity “bid” means an offer or proposal submitted in response to a request to supply goods, works or services, or any combination thereof, and, where applicable, includes any pre-qualification process “bidder” (tenderer/ contractor) means a participant in procurement or prequalification process, and includes a contractor “bidding document”- (a) means any document issued by a public entity on the basis of which bidders prepare bids; and (b) includes any document which contains instructions to bidders, specification, maps, designs, terms of reference, work schedules, evaluation criteria, bills of quantities, conditions of contract or other similar items “bid evaluations committee” means an ad hoc (needed only for a specific purpose/interim) bid evaluation committee established for the evaluation of bids required and in terms of section 26 of the Act “bid security” mean security/guarantee that may be required for the original bid submission/performance of a contract “Board” means the juristic body (consisting of nine members), appointed by the Minister of Finance to be known as the Central Procurement Board of Namibia. “consultancy services” means services of an advisory or intellectual nature not necessarily related to the provision of goods and services or execution of works “goods” means objects of every kind and description, including commodities, raw materials, manufactured products and equipment, industrial plant, objects in solid, liquid or gaseous form, electricity as well as services incidental to the supply of the goods such as freight and insurance “procurement management unit” means the division or department in the public entity that is responsible to carry out procurement functions as required “procurement contract” means an agreement between a public entity and supplier resulting from a procurement process “responsive” , in relation to a bid, means responsive to the basic requirements of a bid regarding ability to perform and complete on time “services” means any object of procurement, a contract or framework agreement for consultancy and nonconsultancy services “supplier” means a person delivering goods, works, consultancy services or other services “threshold” means a threshold amount prescribed for the procurement of goods, works, and consultancy services or non-consultancy services, including disposal of assets for the mandatory application of prescribed procedures “works” means any work associated with the construction, reconstruction, demolition, repair or renovation , site preparation, excavation, erection, building installation of equipment or materials, decoration and finishing, as well as services incidental to construction such as drilling, maping, satellite photography, seismic investigations and similar services TENDER TIPS OF THE DAY Before submitting a tender, remember to first ensure compliance as to: WHAT: 1. Valid mandatory/obligatory documents are required? a). copy of company registration certificate or good standing certificate with the Ministry of Trade and Industry b). original, stamped certificate of good standing with Social Security Commission, bearing a date that is within the running period of the tender tendered for c). original good standing tax certificate from the Receiver of Revenue. If exempted from paying taxes, submission of written proof from the Receiver of Revenue d).close corporation certificate from the Ministry of Trade and Industry (if company is a close corporation) e). certificate of registration as a small medium enterprise from the Ministry of Trade and Industry (if company is a SME) f). certificate of registration as a black economic empowerment (if company is a BEE) g). tenderers who apply for the affirmative action price preferences must attach a valid Affirmative Action Certificate issued by the Employment Equity Commission 2. Are the pre-qualification criteria required (with proof)? a). quantity and quality of goods/products to be delivered or services to be rendered b). skills (capabilities), experience (similar projects completed satisfactory in a similar environment) and qualifications (e.g. civil engineering degree) c). support/advice/inputs/innovative ideas (during the project) or after sales services (e.g. when supplying vehicles, installing goods) d). track record (positive references from previous companies where completing similar projects) e). preference will be given to tenderers who tender market related prices and to companies with 51% Namibian ownership of which 30% shall be from previously disadvantaged groups (woman, racially disadvantaged, physically challenged) f). performance guarantee, tender security (bid bond) or letter of intend to spread the risks involved in the contract to a certain percentage, e.g. insurance against losses g). all tender prices must remain firm for the duration of the tender DISCLAIMER: NOTE THAT NEITHER NEW ERA NOR THE TENDER BOARD IS RESPONSIBLE FOR ANY WRONG INFORMATION OR ERRORS.

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana