Views
7 months ago

New Era Newspaper Monday August 7, 2017

 • Text
 • Namibia
 • August
 • Windhoek
 • Tender
 • Kuli
 • Namibian
 • Unam
 • Administration
 • Spyl
 • Regional

18

18 Monday, August 7 2017 | NEW ERA Mukiti wa Masubia nesi wa Swapo - Angula Albertina Nakale Windhoek Kopano ya Swapo ihanile mabulatwi eyi nyaziwa ki kopano ye lwanisana - ya DTA ya Namibia – kuli kopano yebusa ise ibonisize kuli ina nimukwa wa kufetula litaba za naha niza sizo kuli eza litaba za lipolitiki. Muñoli wa kopano ya DTA Manuel Ngaringombe, nabulezi manzwi ao, nafile mitala ye mibeli, mukiti wa Masubia, mwa sikiliti sa Zambezi ni Mukiti wa Olufuko mwa sikiliti sa Omusati, naize mikiti yeo nefetuzwi kuba yalipapazo za Swapo. Ngaringombe naize kwa mikiti yeo yeneli yasizo nefetuzwi ya lipolitiki kakuli nekuile balipolitiki kwateni. “Mueteli wa naha hayofita kwa mukiti wa Masubia batu bakala ku opela lipina za lipolitiki. Taba yeswana ne ezahezi kwa mukiti wa Olufuko Mutompehi Sam Nujoma hana ile kwa kopano ya mulalelo Lamukibelo viki yefelile,” kwa tongoka Ngaringombe. Hana kupilwe kuabela falibata zeo, Muñoli wa mañusa ni buonga-ongi mwa kopano ya Swapo, Helmut Angula labune, ahana mabulatwi ao, atalusa kuli mukiti wa Masubia kwa Bukalo nesi wa kuyo fundota litaba za Swapo. Uize ki sinulo ni sizo sa Masubia, sina likwata kaufela za puo mwa naha halina ni mikiti ya sizo, yeo isi kapangiwa ki Swapo. “Hanizibi kwa zwile maikuto akuli kakuli batu neba opela lipina za Swapo ipeto seli Swapo yene ezize mukiti. Swapo ha iyo mwa moya, ha iyo mwa mbyumbyulu, ha iyo fafasi ni batu,” alokota. Azwela pili kubulela kuli seli mukwa wa batu ba bañata kuopela lipina za Swapo, nihaili za sizo. Mueteleli wa naha kakuya kayena naile kwa mukiti kabuyena kakuba toho ya naha, mi hakuna mwana kona kushongaeta ba ba mumemile kuli baopele lina za tukuluho ya naha. “Mueteleli naile kamemo ya kuba toho ya naha, isi kakuba mueteleli wa Swapo. Haiba batu neba kalile kuopela, mueteleli nasakoni kuba bulelela kuli ‘Mina ha mukuze’, mukuze!’ kakuli ki muenyi una nikufa likute kuba ba mumemile. Hakoni ku kena mwa litaba ni lipulelo ze ba eza,” atalusa. Uzwezi pili kubulela kuli kitaba ye utwahala haiba ba kopano ye lwanisana ba bata kutumbula mulilo fokusina, kono ahatelela kuli kitukelo yabona kubulela maikuto abona. Kauya ka mikiti ya naha atalusa kuli likopano ze lwanisana lina ni muna kakuli habana bayemeli kai ni kai. Ba DTA nebaize habautwisi baeteleli ba lipolitiki zeba memelwa kwa mikiti ya sizo kuli bayo ifetula ya lipolitiki. Bazwezi pili kutalusa kuli mikiti ye iswanezi kuba yakubupa sicaba sa naha nikuluta za litaba za sizo. “Mutu yo hafetula mikiti ye ku ieza ya lipolitiki, yomuñwi ulatehelwa ki maikuto akuyaha mitano ya ‘Namibia iliñwi, Naha iliñwi.’ Balipolitiki bana nilibaka zeñata zakueza za lipolitiki. Kusi cwalo, likopano za lipolitiki baikezeze mikiti yabona,” atalusa Ba DTA babulela kuli batu ba swanezi kuambuka kufetula mikiti ya naha niya sizo ku ieza ya lipolitiki, baekeza kuli kuna nibutokwa bwa ku kauhanya litaba za likopano za lipolitiki kuza litaba za muuso – haku bilaezi kuli kopano yebusa ki ifi ka nako yeo. Aron Mushaukwa Katima Mulilo Yo neli mubeleki mwa katengo ka tolopo ya Walvis Bay, Rafael Liswaniso ase afilwe musebezi wa kuzamaisa tolopo ya Katima Mulilo yeo nesina muzamaisi kuzwelela Charles Nawa Nawa ahulula famusebezi ñohola mwa kweli ya Sikulu. Liswaniso nabihilwe kuli nali mwah’ala abaipapati ba balalu bene baezize hande hane kutalimiwa muzamaisi wa tolopo mwa kweli ya Lyatamani. Kufiwa musebezi kwa hae neku lyehile kabaka lakuli bakatengo katolopo ni Likwambuyu wa Zwelopili ya Litolopo ni Libaka za Matakanyani Sofia Shaningwa nebasa hoheli mwa lineku leli swana. Tibelelo ise ifitile kwa mafelo kakuli Liswaniso natiselizwe kuba muzamaisi yomunca fapila aba mitende labubeli viki yefelile. Hana bulela kwa zibahazo Ya kulubelwa kuba mulekisi wa matokwani ubonahala mwa Khuta Aron Mushaukwa Katima Mulilo Lister Munikonzo, wa lilimo ze 35, nabonahalile fapila Khuta ya Muatuli labulalu viki yefelile kasamulaho aswaliwa mwa kezo kwa mukulela wa nuka ya Lyambai ni matokwani abwima bwa 600 grams, amasheleñi akona kufita fa N$ 6, 000. Kuekeza fo, nekubihilwe kuli nana ni masaka amashumi amabeli (20) abupi bwa mukushuko, ni masaka alobapeli (8) akabici mone kuna ni makabici abola abato eza 95. Kuakalezwa kuli teko ya libyana kaufela kungelela ni matokwani nekona kufita fa N$ 11, 900. Kakuya ka kuyomuhulu wa sipokola mwa sikiliti sa Zambezi Theo Karel, Rafael Liswaniso Muzamaisi wa Katengo ka Tolopo yomunca Liswaniso uketiwa kuba muzamaisi wa Katima Mulilo yeo meya wa tolopo ya Katima Mulilo, Geogina Mwiya-Simataa, nasupile kuli katengo nihane kana ni muzamaisi wa swalelele nekuli tata hahulu kutaleleza misebezi kaufela ya tolopo. “Katengo ka Tolopo ya Katima Mulilo neka sebeza mwat’asa lisuba leli tuna la bazamaisi, kakuli katengo neka inzi nako ye telele ni masuba amisebezi ya bazamaisi, yeo nekonilwe feela kutalelezwa mwa kweli ya Yowa silimo se. Halubulela fa musebezi wa buzamaisi bwa tolopo niwona kikale utalelezwa. Kusike kwaba nimabaka akutepelela mwa misebezi, kakuli babeleki kikale batalelela”, atalusa. Mwa manzwi ahae aku amuhela musebezi Liswaniso uize uka sebeza katata kuhulisa Katima Mulilo sina sapili. “Tolopo ye iswanezi kuba yeñwi ya litolopo ze eza hande mwa Namibia, mi wo kona mulelo waka – kubona kuli sicaba siba nikabelo, bayahi; bona ba ba mapolisa ba ne bali famusebezi neba konile kutama Munikonzo kwa Makaravani ya Upa mabapa ni nuka ya Lyambai busihu bwa Lamubulo viki yefelile kasamulaho salongile libyana zeo mwa mota ya Ford Ranger ya nombolo N808080KM. Kulumelwa kuli ya nyazwa nalumelelani nimulekisi mwa naha Zambia yo nakonile kutisa libyana kamukolo mwa busihu bwani. Natamilwe onafo mi anyaziwa kaku loba mulao wa zebona za libyana zekena ni kuzwa mwa naha, ili ohanisa kuluwa matokwani. Nakonilwe kunyaziwa hape kakukenya libyana mwa naha isi kamulawo kakusebelisa makenelo asika lumelelwa. Mwa nako ya kutamiwa kwa hae pila mwa tolopo baswanezi kuba nikabelo mwa milelo ya zatolopo; pono yaka ni tundamo yaka kihulisa tolopo ye hape,” kwabulela Liswaniso. Aekeza kuli uka sebeza mabapa niba okameli bakatengo katolopo kubona kuli baeza musebezi kakuya kalisepiso zabona. “Katengo kaluna katokwa masheleñi, halukoni kusebeza sina kamita – musebezi waka ikaba kubona kuli baokameli baluna basebeza kaofesi yaka, nikabona kuli basebeza haiba babata kukutisezwa mwa bueteleli.” Hana bulela kwa mukopano oswana muzamaisi wa sikiliti sa Zambezi, Regina Ndopu-Lubinda, nakupile muzamaisi wa tolopo yomunca kusebeza kakozo nikatengo katolopo ili kakubona kuli musebezi wapetahala. Uzwezi pili kubulela kuli ofesi ya hae ni ya mubusisi likwalukile nako kaufela katengo hakatokwa tuso. ukile ataluseza mapolisa kuli matokwani nalongilwe mwa mota yahae kimuyahi wana ya Zambia ya zibwa kiyena, yena inge asa zibi. Nihakuli cwalo ukile aitumelela mafosisa mwa ponahalo ya hae ya pili mwa khuta labulalu. Kuitumelela mafosisa kwa hae neku hanilwe bakeñisa butuna bwa mulatu wahae, kakuli matokwani ana fumanwi niona nangiwa kuba amañata hahulu mi hape khuta ina ni maikuto akuli nabata kuyo alekisa mwa makululu. Munikonzo nalumelelezwi kulifa N$ 2000 yaku pikela tolongo fande, mi taba ya hae neshimbulelezwi kala 18 Muimunene, ili kuli lipatisiso lizwele pili. Nomsa Kumalo neli yena muatuli, haili muyemeli wa muuso neli Aubrey Ndlovu.

Monday, August 7 2017 | NEW ERA 19 TENDER INFORMATION As an added bonus for our readers we will publish the results of all tenders opened in public from Mondays to Thursdays on a regular basis. This information is noted and reported by a New Era Reporter Closing at Telecom Namibia 18 July 2017 Telephone Directories 2017/2018 Six bids were received for the printing of Telephone Directories 2017/2018 to Telecom Namibia when an Open International Bidding referenced G/OIB/TN-16/2017 closed at it’s Procurement Division at the Head Office in Windhoek’s Central Business District at 14H30 on Tuesday, 18 July 2017. Qualification requirements comprise: 1. The bidder should have proper infrastructure to enable the printing of telephone directories. 2. Financial Capability: bid documents shall be accompanied by an accredited bank rating certificate from the bank. 3. Bidders should have a valid Company Registration Certificate. 4. Bidders should have an original, valid Good Standing Tax Certificate. 5. Bidders should have an original, valid Good Standing Social Security Certificate. 6. Bidders should have a valid, certified copy of aa Affirmative Action Compliance Certificate as well as proof from the Employment Equity Commissioner that bidder is not a relevant employer, or exemption issued in terms of Section 42 of the Affirmative Action Act, 1998. Bids as announced for: 1. Paarl Media 571 650.00 (no indication of VAT inclusive/ exclusive); bid security declaration attached; no discount indicated 2. Adforce Namibia 606 634.00 (no indication of VAT inclusive/ exclusive); bid security declaration attached; no discount indicated 3. Max Media Conglomerate 500 000.00 (no indication of VAT inclusive/ exclusive); bid security declaration attached; no discount indicated 4. Digital Express joint venture Pokolo Investment 400 000.00 (excluding VAT); bid security declaration attached; no discount indicated 5. Brandberg Trading Enterprises 314 840.00 (no indication of VAT inclusive/ exclusive); bid security declaration attached; no discount indicated 6. Evale Holdings 776 000.10 (no indication of VAT inclusive/ exclusive); bid security declaration attached; 1% discount indicated Closing at City of Windhoek 21July 2017 Event Management Services for the 2018 /Ae //Gams Arts and Cultural Festival Two quotations were received for the provision of Event Management Services for the 2018 /Ae //Gams Arts and Cultural Festival to the City of Windhoek when tender nr. NCS/RFQ/COW-12/2017 closed at Windhoek City Council’s Town House Complex in Windhoek at 11H00 on Friday, 21 July 2017. Overview of services required comprise: 1. Rendering a seamless, well-coordinated and managed festival preparatory service prior, and leading up, to the hosting of the 2018 /Ae //Gams Arts and Cultural Festival. 2. Development of a detailed Financial Sustainability Plan for the Festival. 3. Ensure successful execution of the deliverables and subdeliverables including subcontracted activities as per the approved project plan. 4. Market the festival as well as support the City of Windhoek in resource mobilization/fundraising for the festival. Scope of duties and responsibilities comprise: 1. Produced detailed proposals for festival activities (for example timelines, venues, suppliers, legal obligations, staffing and budgets.) 2. Propose ideas to improve provided services and event quality. 3. Develop and oversee fundraising activities. 4. Secure sponsorships and long-term partnerships for the festival and facilitate signing of Memorandum of Understanding Agreements. 5. Research venues, suppliers and contractors, and then negotiate prices. 6. Manage and coordinate suppliers and all event logistics (for example venue, décor, catering, entertainment, invitees, lists, equipment, promotional material, ticketing, and others.) 7. Liaise and coordinate with Marketing and Public Relations to publicise and promote the festival. 8. Source, negotiate and coordinate logistics of logical and international artists (quotes, contracts, profiles, technical riders, marketing photos, interviews, visa requirements, flight arrangements, rooming lists, transport arrangements, sound checks, stage management and others). 9. Coordinate suppliers, handle client queries and troubleshoot on the day of the event to ensure that all runs smoothly and within budget. 10. Ensure compliance with insurance, legal, health and safety obligations. 11. Coordinate all payments for service providers. 12. Oversee the dismantling and removal of the event and clear the venue efficiently. 13. Conduct pre-and-post-event evaluation to inform future festivals and submit a report ten (10) working days after the festival. Key competencies required comprise: The chosen company will need to possess the following critical competencies: 1. Proven experience of managing festivals or events of similar magnitude. 2. Excellent project management, planning, marketing, communication and crisis management skills. 3. Strong skills in website development and management. 4. Excellent commitment to customer service and quality delivery. 5. Excellent knowledge of the arts and culture industry. 6. Ability to work with maximum stakeholders to meet critical deadlines. Bids as announced for: 1. Pamwe Management Services 5 000.00 2. Conference Link 8 310.00 Closing at Mobile Telecommunications Limited (MTC) 28 July 2017 Promotional Items Forty-seven offers were received for the supply and delivery of Promotional Items to MTC when tender nr. MTC 36/17/O closed at MTC’s Head Quarters, c/o Mose Tjitendero and Hamutenya Wanahepo Ndadi Streets in Olympia, Windhoek at 14H30 on Friday, 28 July 2017. No tender prices as announced for: 1. Everglade Trading 2. Pont Marketing 3. Kavena Investment 4. Halliet Media Agencies 5. Lecotech Trading Enterprises 6. Sharambe Investment 7. Tahale Investment 8. D & L Trading 9. Global Advertising 10. African Brands Resource Development 11. Afriacn Brands and Consulting 12. Apparel Promotion 13. Brandberg Trading 14. Moderine World Designs and Manufacturing 15. Brandhart Consulting 16. Impact Web Studios 17. Meduletu Graphics 18. Regel Investment 19. Pangame Trading 20. Spice Corporate 21. Tanel Investment 22. Rotaworld Investment 23. Lexnet Publishing House 24. Larissa Investment 25. NMH Investment 26. Brand & Print House 27. 3-Dimension Printing 28. Vatipu Trading 29. Target Investment 30. Lafire Trading 31. Do Pedro Investment 32. Busby Promotion 33. Performance Development Centre 34. Menzi Investment 35. Christa Trading 36. Anga Enterprises 37. H Corporate Solutions 38. Safety & Branding Namibia 39. Hieroglyphics 40. B Marketed Namibia 41. Flolhuda Investment 42. Wikreate Investment 43. I-Gift and Prosafe Clothing 44. BPI Supplies 45. Beth Street Investments nr. 10 46. Dunefox 47. Yange Investment INTERPRETATION OF TENDER REFERENCES AS PER THE NEW PROCUREMENT ACT, 2015 Tender numbers starting with: ‣ ‘G’ are for the supply of goods ‣ ‘SC’ are for the provision of consulting services ‣ ‘NCS’ are for the provision of non-consulting services ‣ ‘W’ are for a “works” tender ‣ ‘RP’ are for the request of proposals ‣ ‘RFQ’ are for request for sealed quotations ‣ ‘EOI’ are for an expression of interest ‣ ‘ONB’ are for open national bidding ‣ ‘OIB’ are for open international bidding TENDER TIPS OF THE DAY Before submitting a tender, remember to first ensure compliance as to: WHAT: 1. Valid mandatory/obligatory documents are required? a). copy of company registration certificate or good standing certificate with the Ministry of Trade and Industry b). original, stamped certificate of good standing with Social Security Commission, bearing a date that is within the running period of the tender tendered for c). original good standing tax certificate from the Receiver of Revenue. If exempted from paying taxes, submission of written proof from the Receiver of Revenue d).close corporation certificate from the Ministry of Trade and Industry (if company is a close corporation) e). certificate of registration as a small medium enterprise from the Ministry of Trade and Industry (if company is a SME) f). certificate of registration as a black economic empowerment (if company is a BEE) g). tenderers who apply for the affirmative action price preferences must attach a valid Affirmative Action Certificate issued by the Employment Equity Commission 2. Are the pre-qualification criteria required (with proof)? a). quantity and quality of goods/products to be delivered or services to be rendered b). skills (capabilities), experience (similar projects completed satisfactory in a similar environment) and qualifications (e.g. civil engineering degree) c). support/advice/inputs/innovative ideas (during the project) or after sales services (e.g. when supplying vehicles, installing goods) d). track record (positive references from previous companies where completing similar projects) e). preference will be given to tenderers who tender market related prices and to companies with 51% Namibian ownership of which 30% shall be from previously disadvantaged groups (woman, racially disadvantaged, physically challenged) DISCLAIMER: NOTE THAT NEITHER NEW ERA NOR THE TENDER BOARD IS RESPONSIBLE FOR ANY WRONG INFORMATION OR ERRORS.

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana