Views
4 months ago

New Era Newspaper Thursday November 9, 2017

 • Text
 • Namibia
 • Windhoek
 • November
 • Tendered
 • Namibian
 • Kuna
 • Procurement
 • Ford
 • Morwa
 • African

18 WORLD

18 WORLD Thursday, September 28 2017 | NEW ERA Nappa kakatulire sipangerogona zouholi moKavango John muyamba Rundu Mbunga ezi vana kutumbura asi Namibia Planned Parenthood Association (NAPPA) ngesi moutano kavakatulire nye evango lyosipangerogona lyouholi alyo hena lyokugendagura lyovadinkantu omu sirugana esi sina kara asi sonomukunda edi mbali Kavango zoutokero ntani Kavango zoupumezuva. Sipangero nye esi sina kara asi sokugendagura, ngasikara tasivatere vadinkantu asi ngapi lyakara elikwamo lyokukara panyama ntani ngendeseso mokureta vanona. Sipangero nye esi sokugendagura asi nasiza nye konomukunda edi dakara ure naRundu, morwa moRundu NAPPA ngakaramo nare nosipangero esi vapatwilire mo 2014, morukanda rwaNkarapamwe moRundu, nositambo asi vavatere vadinkantu womomukunda. Mokutara nye asi vadinkantu vetu kapi vakara pevango limwe, nosinano esi valikara yipo nye vawizapo negano asi vahepa kuvazira kooku vakara yipo vakavaguse moudigu wokuninka asi vaze kosipangero sepangero monomunda dawo omu nava kapira hena pwarumwe kukalizuvha mbili morwa omu vatura yipangero oyo. Nguuru gomukunda Kavango zoupumezuva ndokotora Samuel Mbambo, posiruwo sokugava eyi moutano, age kahundilire vadinkantu kumwe novanasure asi varuganese yiruganeso eyi moomu vavhulira eyi yina kutunda koNAPPA. Ame kuna kuhundira vadinkantu womukunda ogu, asi mwahepa kuruganesa sipangero esi sina kukamudingura konomuknda deni moomu mwavhulira. Yimo ngoso Mbambo ana kupa mukumo vadinkantu. Muna kara muna yidiva asi mukunda gwetu kuna kara gumwe yina gumu eyi yokukara nomazimo nounona nona. Morwa yimwe kuna kuyimona asi vadinkantu vetu kapi tava vhuru kuza kwankenye evango morwa vana kara nowoma omu yina kuvamonekera asi kapi gawapa mavango ogo. Melikwamo nye eli vana tupe nayina omu lina kara ehauto lyokugenda likatupe uhaku, hawe none lizuvheni nye asi tomukagwana sirugana esi moomu muna seyere, yimo ngso ana kugwedako. Varongwa vamwe kavakere pelikwamo lyokugava yiruganeso eyi kavakere vanahafa asi hawe ukanguki naulihana nokugava udivi asi ngapi nokara paukanguki posure nawo ngesi tavadingura nye evango eli likare asi posure ndi pomukunda. Ose tuna hafa unene morwa tuna gwana nye sipangero esi sokugenda sikasike oku tuna kara, rambangako nosure, mokukaturonga asi elikwamo lyokukara kumwe panyama ngapi, ntani makonakono, nampili ngomu nye tuna gwana sipangero esi ame kuna kuhundira tupu vanonakadona vetu asi valigoreko kweyi yokukara panyama, yimo ana kutanta Violet Naingwendje murongwa goposure zRundu senior primary. Kugusako nye NAPPA, siapngero esi sokugendagura tavasiruganesa woministeli zerongo, unkurungu ntani mpo, ntani ministeli zoukanguki noukali nawa mokudingura nosure ntani nomukunda nye dakara mono- Kavango edi mbali nsene pana kara ehundiro. Sure kuvhura kuhundira ehauto eli likare posure zawo ezuva nalinye, nampili gavali ngoso, yipo asi vagave sirugana kovanona. “ Ngovadinakntu twahepa kuhageka kulihamesera nyamwetu melikamo lyokukara kumwe panyama, ano nsene asi koveli nye vamwe owo vatameka nare, hawe vahepa nye kuza kosipangero esi zaNAPPA yipo vakagwane mbatero ano nsnene asi vana vagwana asi kuna kara nokambumburu koHIV, awo navagwana mbatero poopo. Eyi kuna rerupa morwa awo navagwna sirugana pepi naNAPPA. Mushongo Celestinus, murongwa posure zaDr. Alpo Mbamba zakara moRundu, yige ana kutanta nonkango odo. NAPPA, kugava sirugana kovadinkantu unene ngwendi HIV, mokukona kona, kugava ehungo mwenyo, ntani kugava asi ngapi noturapo elikwamo mokureta vanona ntani uhaku mokuhakura nomukisi dina kara asi domukagu pokukara kumwe panyama, yipo asi vavape erongo lina gwanene. Sure zopa umwene zakara moOngwediva kazipete morwa kapi azifutu Helvi shaanika Ongwediva Sure zimwe zopaumwene zakara moOngwediva kazipete, morwa kuna kuzuvhika asi kai zafuta mukuli gwazo kevango eli aziruganene. Mwenya sure vanakutumbura asi Integrity kuna kuzuvhika asi kai zafuta makongo gazo kwamenya evango eli avaruganene, ano mwenya uhwi ou, Makalani Real ES- TATE, momakwedi aga ntazimwe kapi vafuta nampili yongandi. Sivaro soyimaliva eyi kuna kuyigazarera asi kuvhura kusika ko N0 000. Eyi kayininkisire Vakurona wovanona ava kavakere nomukaro gomudona apa kavazuvhire asi sure ezi zina pata, morwa nomuvero edi dakara asi yipo avahimburwire vanona vawo kadikere dina pata. Ano venya evango Makalani kwatura nye mukaro ogu gokupira kufuta kovavahende vawo ano ngesi kuna patako nye nomakumba. Apa nye kavapulireko yipo vadive asi yinke yina kuhoroka vamitili vamwe kuna kutantera vakondi asi vahepa tupu kusinga vana vawo pevero, morwa muntu ogu gakara nononsapi dako nayina kuna hulilire ngesi age kuna kumundindira ayasike po 08h00. Vakurona ava kavakere asi vana handuka, mouvali kaupitire konyima tupu apa vanona kavakawizire nonombapira kembo, nokutanta asi moutatu nonkondwarongero kavadipete ntani kwato kuronga, morwa sinzi sovarongi navenye kavakere mosigongi. Ano vakurona nye ava kavapulisilire vana vawo vakare pembo moutatu, ano moune nye apa kavatwere vana vawo moune simpe kava kagwene nomuvero vanadipata. Kumwe nokuyimona asi vanona ava kuna vatura mevango oimwe tupu lyenene, omu vana kugwaneka navenye nye alyo enunu morwa eli ava ruaganene panare lina pata. Eyi kayininkisire vakurona vatameke kugusapo vana vawo gumwe nagumwe. Vana vetu kuna kara vana vapongeke pamwe tupu pevango lyenunu ngwendi yikombo vana urandesa. Awo kuna kulira oku tavalitoona, morwa guna vapwaga Ame nina kagusapo vana vange nivatware kembo, nye simpe kua kulizuvha asi sure zahepa kutupa efatururo lina gwanene, gumwe govakurona yimo nye ana kutantera sayitunga zaNew Era. Ose kufuta yimaliva yosure, nye simpe vana vetu simpe kuna kumona kanyando hawe tunapumbwa efatururo , yimo ana kuuyunga gumwe govakurona. Nampili asi sayitunga zaNew Era kapi kazikere nosivaro sovanona yina gumu, Integrity Private School kwakara kutamekera ntambo ndunge zokuhova dogoro zountambali. Vamwe vanona kuna kukatameka makonakono moune, sivike seesi. Makura yinke nye nayihoroka kwetu? Tuna hara erongo, yimo ana kutanta gumwe gwawo. Mukurona gerongo momukunda John Ikondja, kapi kahere kukumbururako kumwe nokutanta asi mapuro nagenye nokutanta asi sure ezi kuna zipata morwa kupira kufuta kevango eli ava ruganene. Ame kapi nina kara nonkumbu, kapi nina gwana mbapira zina kutanta asi sure zina pata. Wahepa kugwana nayinye oyo kwamwenya evango. Ame kapi nina gwana mbapira zina kutunda kwawo yimo ngoso ana kutanta Ikondja mousupi. Jerome Schmidt gokoMakalani Real Estate, katente asi nombapira dononzi kwaditumu kwaIkondja, kupitira movavahende vawo, ntani vatumwe wokompanguro zonene, yipo asi ngano vasikisemo yitumbukira yawo. Nombapira musinke ana kuuyunga? Eyi kapi yina kumoneka nawa, morwa vantu kufuta yimaliva nye Ikondja kugusa yimaliva yovakondi, makura awo vene tavahepa. Nye nampili ngoso koyili tuna kurugana. Yimo ana kutanta Schmidt. Nye kapi katente nawa nawa asi yinke vana kurugana kumwe naMakalani ntani woowo nye ava ruganesa evango olyo. PDM kansela kavatente asi kutjindja edina lyadta kuna kara mukaro gomuwa WINDHOEK Kansela gombunga kavatjindjire sinkwa vana kutumbura asi Popular Democratic Movement (PDM) momukunda gaKunene, kakandwirepo nonkango dina kupupana asi kutjindja DTA, kuna kutwaredera kukazumbanesa vantu vazo momukunda gwina. Mepuragero kumwe naNAMPA,apa nye kavatulire Edina eli pavaeta vatunde koDTA, vaze koPDM, momapeu kagapwire, Kunovandu Hepute kalimbwilire; Magano gangoso kapi gana kara nousili, morwa vantu vetu vayidiva asi yinke tuna kurugana negano asi mbunaga zawo kuna kuza vakazitjindje. Age katente asi kutjindja, unenen kuzipa Edina lyepe, kapi nayitwaredera asi mbunga zawo zizumbanese vahameni vawo kaya, unene momukunda gwaKunene. Hepute katente asi vahompa navenye kumwe nonompitisili vavapurako komeho vayasike pontambo ezi zokutjindja dina. Haw kutjindja nkenye gumwe ana yihafere, unene momukunda gwaKunene yimo ngos ana kutanta. “ Ame kuna manamo asi 100% nina hafa mokutjindja Edina eli. Presidente gwetu katente asi Edina eli DTA kapi lina kara hena nomulyo, morwa kutjindja kuna kara asi yahepa kuliza kumwe novantu ano vantu ngesi vanahafa. Kansela gwawo momuknda gwaZambezi, Lascan Sikosi nage kageve ruha rwendi omu vanatjindji eliido lyaDTA, rambangako nedina morwa vantu nare vagusa kutanta asi Edina ntani mbnd ezi zoukoloni morwa yiko lyatunda Edina eli. “ Ose ngesi tunahafa morwa tuna tameke nombunga zompe vana kutumbura asi movement, omu tuna tameke nye norugendo rwetu omu yina kumoneka asi natugwana nye vakwami wovanzi mwaza sirongo nasinye. Koruha nye rwakansela gomaMariental, Kuhlman katente asi vantu kunta nkenye apa asi DTA, mbunga politika zokoSuid AFRIKA, makura kapi vahere nye kulihamesera kombunga zangoso. Ano ngesi kuna kumoneka asi tatugwana vahameni wovanzi omu natugwna hena mavango gomanzi mombongarero zanavenye eyi kuna kuyindindira yiakhoroke momahoroworo gana kuwiza mo 2019.

Thursday, November 9 2017 | NEW ERA 19 TENDER INFORMATION As an added bonus for our readers we will publish the results of all tenders opened in public from Mondays to Thursdays on a regular basis. This information is noted and reported by a New Era Reporter Closing at Mobile Telecommunications Limited (MTC) 06 October 2017 SIM Cards and Tango Starter Packs Ten offers were received for the supply and delivery of SIM Cards and Tango Starter Packs to MTC when tender nr. MTC 50/17/O closed at MTC’s Head Quarters, c/o Mose Tjitendero and Hamutenya Wanahepo Ndadi Streets in Olympia, Windhoek at 14H30 on Friday, 06 October 2017. No tender prices as announced for: 1. BPI Supplies 2. Central Telecommunications Namibia 3. Ecobond Services Namibia 4. Eshisha Technology 5. Lovistone Investment 6. Padana Investment 7. Securitech SA 8. TEDX Printing 9. Valid Africa 10. Wilkreate Investment Closing at NamWater 31 October 2017 Old Kudu Hostel Renovations Fourteen bids were received for the provision of Renovation Works at the Old Kudu Hostel to the Namibia Water Corporation when tender nr. W/RFQ/NW-03/2018 closed at NamWater’s Head Quarters , 176 Iscor Street in Windhoek at 11H00 on Tuesday, 31 October 2017. Works to be carried out comprise: 1. Plumbing Work 2. Electrical Work 3. Tilling Work 4. Carpentry Work 5. Joinery Work 6. Aluminum Windows Bid price (excluding VAT) as announced for: 1. J. Benade Builders Plumbing Work 965.00 Electrical Work $ 9 685.00 Tilling Work 925.00 Carpentry Work 171.00 Joinery Work 000.00 Aluminum Windows Not tendered for 2. Twa Mena Investment Plumbing Work 905.00 Electrical Work Not tendered for Tilling Work 350.00 Carpentry Work 303.00 Joinery Work 000.00 Aluminum Windows Not tendered for 3. Dee & Dee Renovations Plumbing Work 525.00 Electrical Work 0 895.00 Tilling Work 0 725.00 Carpentry Work 310.00 Joinery Work 9 750.00 Aluminum Windows 8 310.00 4. Paulus Haipinge Plumbing Work Not tendered for Electrical Work 920.20 Tilling Work Not tendered for Carpentry Work Not tendered for Joinery Work Not tendered for Aluminum Windows Not tendered for 5. Kambahe Construction Plumbing Work 170.00 Electrical Work 850.00 Tilling Work 000.00 Carpentry Work 300.00 Joinery Work 250.00 Aluminum Windows Not tendered for 6. Deon Swartz Investments Plumbing Work 565.00 Electrical Work 070.00 Tilling Work 0 025.00 Carpentry Work 840.00 Joinery Work Not tendered for Aluminum Windows 755.00 7. Ndinepenpa Trading Enterprises Plumbing Work 670.00 Electrical Work 550.00 Tilling Work 5 400.00 Carpentry Work 370.00 Joinery Work Not tendered for Aluminum Windows Not tendered for 8. Windhoek Aluminum and Auto Glass Plumbing Work Not tendered for Electrical Work Not tendered for Tilling Work Not tendered for Carpentry Work Not tendered for Joinery Work Not tendered for Aluminum Windows 370.00 9. Aljoy Trading Plumbing Work 2 138.00 Electrical Work 290.00 Tilling Work 0 629.00 Carpentry Work 3 177.00 Joinery Work 600.00 Aluminum Windows 138.65 10. Goodyear Plumbing Services Plumbing Work 450.00 Electrical Work Not tendered for Tilling Work Not tendered for Carpentry Work Not tendered for Joinery Work Not tendered for Aluminum Windows Not tendered for 11. Ernesto Joinery & Renovations Plumbing Work Not tendered for Electrical Work Not tendered for Tilling Work Not tendered for Carpentry Work Not tendered for Joinery Work 860.00 Aluminum Windows Not tendered for 12. Integrated Electrical Solutions Plumbing Work Not tendered for Electrical Work 405.00 Tilling Work Not tendered for Carpentry Work Not tendered for Joinery Work Not tendered for Aluminum Windows Not tendered for 13. Joseph Martin Plumbing Work Not tendered for Electrical Work Not tendered for Tilling Work 980.00 Carpentry Work Not tendered for Joinery Work Not tendered for Aluminum Windows Not tendered for 14. JZ Enterprises Plumbing Work 360.00 Electrical Work 640.00 Tilling Work 9 468.00 Carpentry Work 1 350.00 Joinery Work 400.00 Aluminum Windows 996.05 Methods of Procurement Subject to section 27 (2) of the Public Procurement Act the following choices for procurement are available to the Central Procurement Board or a public entity: 1. Procurement of goods, works and non-consultancy services by means of: Open advertised bidding Restricted bidding Request for sealed quotations Direct procurement Execution by public entities Emergency procurement Small value procurement Request for proposals Electronic reverse auction Apart from open advertised bidding, the other methods of bidding under the procurement of goods, works and non-consultancy services may be used if the public entity has reason to believe that open advertised bidding: ‣Does not support Government policies like empowerment bidders. ‣ ‣Is too costly to apply, given the value of the procurement. In the case that any of these eight methods were used, the Board/ entity must report the grounds for the said choice of procurement 2. Procurement of consultancy services, by request for proposals on the basis of: Quality and cost Quality alone Least cost and acceptable quality 3.1 Open advertised bidding: When used, the invitation to bid or pre-qualify, is published: ‣In a newspaper with wide circulation. ‣In case of international bidding in selected international media with wide circulation. ‣In the public procurement portal with a prescribed disclaimer. This type of bidding allows for a public entity to give an advantage or preference to Namibian goods, services, suppliers or persons in the empowerment (previously disadvantaged) categories in case of the open advertised bidding process. 3.2 Open national bidding: Makes provision for participation in open advertised bidding strictly to citizens of Namibia or entities incorporated in Namibia with no less than 51% Namibian Citizen shareholding of which no less than 30% is owned by previously disadvantaged persons where these limitations are part of the invitation. 3.3 Open international bidding: Method of bidding applicable when: The estimated value of the procurement exceeds the prescribed threshold Goods or services are not available under competitive price and other conditions from more than one supplier in Namibia No bids were received at the open national bidding invitation and goods/services are available from international bidders. 3.4 Restricted bidding: May be used_ If a public entity has reason to believe that the goods or services are only available from a limited number of bidders If the time and cost of considering a large number of bids is too large or to small in comparison to the value of the procurement and the estimated value of the procurement does not exceed the prescribed threshold Limiting participation in a particular procurement to those suppliers appearing on pre-approved supplier eligibility lists drawn up and maintained by the public entity in a prescribed manner in order to make sure that suppliers of specialized goods and services have and maintain the needed technical When this manner of bidding is use on grounds that public entity has reason to believe that the goods or services are only available from a limited number of bidders, it must directly ensure to obtain bids from all known suppliers capable of supplying these goods and services. When this manner of bidding is use on grounds that the time and cost of considering a large number of bids is too large or to small in comparison with to the value of the procurement and the estimated value of the procurement does not exceed the prescribed threshold, it must, as far as reasonably possible, 3.5 Request for sealed quotations: May be used for the procurement of: ‣Readily available commercially standard goods not specially entity, small services or small works; if the estimated value of the procurement does not exceed the prescribed threshold By law the public entity must in writing ask for sealed quotations from three tenderers, with the exception that the goods required are not available from three tenderers. In this request a clear statement of the requirements of the public entity in terms of quality, quantity, terms and time of delivery and other special requirements, together with other information as may be prescribed, should be included. A bidder/ tenderer must submit one sealed quotation which may not be altered or negotiated. 3.6 Emergency Procurement: Used in cases of emergency and limited, as far as possible to the period of the emergency in order for competitive procurement methods to be maybe utilized afterwards. For the purpose of this section, “emergency” includes a situation where_ ‣The country is either seriously threatened by, or actually confronted with a natural disaster, catastrophe, or war; ‣Life or quality of life of the environment may be seriously compromised; or ‣The condition and quality of goods, equipment, building or publicly owned capital goods may seriously deteriorate if, unless action is urgently and necessarily taken to maintain them in their actual value or usefulness. 3.7 Execution by Public Entities: This method of procurement may be used in the case where one or more of the following conditions are present: ‣An activity is likely not to attract bidders, at least not at a reasonable price, in view of its size, nature, location or outside suppliers. ‣An activity is such that, if carried out by a supplier, it would impose an unacceptable risk on the supplier because the cost cannot be determined in advance. DISCLAIMER: NOTE THAT NEITHER NEW ERA NOR THE TENDER BOARD IS RESPONSIBLE FOR ANY WRONG INFORMATION OR ERRORS.

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana