Views
6 months ago

New Era Newspaper Tuesday August 15, 2017

 • Text
 • Windhoek
 • August
 • Namibia
 • Farmers
 • Portion
 • Namibian
 • Region
 • Tender
 • Regional
 • Dairy

20

20 Tuesday, August 15 2017 | NEW ERA NEW ERA Khoekhoegowab ǀGapi !gôab Xrat 1 xoaǂgādi ge ǁgau!nâsa ra tsâǀkhā Eveline de Klerks !Gomenǁgams mûǂamaos !Gomenǁgams skolgu ǁGau!nâs ǂharis dis Monica ǀGawises, ge ra mî ǂâuǀoa hâ ǁgau!nâsa ǀgôana !Gomenǁgams skolgu !nâ mās ra !hâumâihesa ǀgapi ǂhâsib Xrat 1 ǀgôana xoaǂgās dis xa. Xrat 1 ǀgôan di xoaǂgās !goaxa kurib 2018 dib !aromas ǀnai 2 260 !gôab ai mâsa, ǁîna xun 1 031 ǀgôaron ǀguina soana a hō ǁkhā hîa. Nēsa xu ra !gaun ge !âus di ǂhaweb ai xoasa hîa ministrisa kai tsûadanab ase ībasa. ǁNāpas ge Namports di 10 kurixas di ǁaxasib Namports dib di ǁgoaǂûs tawa Atlantic Hotels hîa !Gomenǁgams !nâ ǂnôas tawa gere !hoa soab ais ge ǀGawisesa ge mî, ǁgau!nâs !gōsase ǂam!harib ai ǀgaisa ǁgâiba ra hōsa ǁgau!nâ-aon ǂhâbasa tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ ǁgau!nâsa nē ǀgôarona mās ǀkha !gomma ra tsâsa. “ǁKhāǁkhākamagu ge ra !nubu!nubuhe în karab ai ra skolǂgâ ǀgôan tsîna ǁaeroba māhe ǁkhā. Nēti ra karab ai skol!gû ǀgôaron ge ǁkhāti hoaǁae !norasa tama hâ !gangu !nâ. Nē ǀgôaron ge ǁkhāti skoli khao!gâ nî hâse ī sorosi ǂgamǂgamsenǀhurun !nâs tsîna a !â ǁoa, ǁaeb tsî ǁkhāǁkhā!nā-omdi !nubusib xa ra !aromahese. ǀGôan nēn ge ǁîn xoabuisa ǁkhāǁkhāsens ǁaeba ra ǀhanahe tsî ǂgaoǀkhāsa ǂâis tsîna māhe tama hâ tsîs ge nēsa ǁîsas ministerisa ra ǁgūba ǂâuǀoahâ ǁgau!nâsa sī!nâsa ra !khom!nâ. !Aruǀîs ge ǁîsa gere ǂanǂan !Gomenǁgams 10 ǂAm Skolga ūhâsa ǁîga xub ǀguiba ǂhanub di tamase. Koro skolgu nēga xu hâgu ge ǀasa ǀgôana !goaxa kurib !aroma a ūǂgā ǁoa, ǁîgu di !gao!gao ǁgau!nâs ǀgôaron di soadi a ǁnāde amaga. “ǁNāamaga da ge !Gomenǁgams !nās !aroma !nona ǀasa skolga ǂhâ hâ tsî !Gomenǁgams !Ā!khōmaisa ra ǀkhoma nē skolgu nî om-aihe !hūde Mario!nâse māsa. Sida ge kaise !ā!khōmais tsî ǂharugu-aon tsîna sida ǀkhāb ai ǂhâba hâ nē ǀgôaron !aroma ǁgau!nâsa īǁkhā kais ase,” tis ge ge mî. Namports di Sîsenǂuira Mâisab Bisey ǀUirab ge nē ǂnûiǂgās di ǀhûhâsiba omkhâis di !âba xu N0 000 haka ǁkhāǁkhā!nā-omdi nî omhega ge mā. Nē haka ǁkhāǁkhā!nā-omdi ge Immanuel Ruiters ǂAm Skoli di jards !gâbǀkhāb ai nî omhe. SMS ǂhôarode sîs ge HIVs soǀôana ās ǀkha ra hui Alvine Kapitako Onghas SMS ǂhôarode sîs ge HIVs soǀôana ās ǀkha ra hui Alvine Kapitako Onghas Onghas ǂUrusib Senters ge ǁnā hû senterdi !hūb a ǂhabase !Nubu ǂHôadi (SMS) !nâ-ū ǀae-aona ǁîn HIVs soǀôana āsa !nape!nape!nâs !aroma ǁgaumâisa didi ǀgui. Nē sîsenǀgaub ge ǀhûhâsib ǂurusib mâisan hîa !garo!ā ǀkharigu !nâ omsa xu oms ǁga !gû tsî nēti ī !nape!nape!nâs HIVsa ūhâ khoen hîa soǀôana āsa ra ǁnākhaona ARVna ǁaeb ai ās di !nape!nape!nâs sîsen ra dīn xōǀkhā ra sîsenūhe. Nē SMS sîsenūǀgaub ge ge !aroma 17% ǀkhas ge soǀôana ra ǁnāxū ka ā khoen !gôaba a ǀorosa. ǁNāpan ge ǂurusib mâisana ǁgamǁarede ūhâ i mâ !gâi!gânas Onhas di ǂurusib !khaiba a sī!nâsa soab ai ge a ǂoaxas ge mâtib nē SMS hōhō!nâs sîsenūǀgauba !gâina ge sī!nâsa. Onghas ǂUrusib Senters tawa a sîsenxa Evans Sagwab, direkteri Onghas ǂUrusib Senters ge ǁnā hû senterdi !hūb a ǂhabase !Nubu ǂHôadi (SMS) !nâ-ū ǀae-aona ǁîn HIVs soǀôana āsa !nape!nape!nâs !aroma ǁgaumâisa didi ǀgui. Nē sîsenǀgaub ge ǀhûhâsib ǂurusib mâisan hîa !garo!ā ǀkharigu !nâ omsa xu oms ǁga !gû tsî nēti ī !nape!nape!nâs HIVsa ūhâ khoen hîa soǀôana āsa ra ǁnākhaona ARVna ǁaeb ai ās di !nape!nape!nâs sîsen ra dīn xōǀkhā ra sîsenūhe. Nē SMS sîsenūǀgaub ge ge !aroma 17% ǀkhas ge soǀôana ra ǁnāxū ka ā khoen !gôaba a ǀorosa. ǁNāpan ge ǂurusib mâisana ǁgamǁarede ūhâ i mâ !gâi!gânas Onhas di ǂurusib !khaiba a sī!nâsa soab ai ge a ǂoaxas ge mâtib nē SMS hōhō!nâs sîsenūǀgauba !gâina ge sī!nâsa. Onghas ǂUrusib Senters tawa a sîsenxa Evans Sagwab, direkteri ǁnāti ī sistems hîa khoraǂuis ǀae!khōs !oabadi tsî soǀôan di sîsenūsa ǁawoǁawos dis Namibiab !nâ hâs dib ge ge mî, nē ǀae-aona ǂâiǂâi!nâs sîsenǀgaub Onghas ǂUrusib Senters soǁôamāǂui!khaib ǀkha a !gaeǁaresa !khaisa. Nē systems ge ǁnātis a !amǂgāsa amaga ǁnā ǀae-aona SMS ǂhôarosa ra sîba tsēs !gau hâ ǁîn soǀôana hā ūǁnâs ǁaeb ai!â. ǁNās kihao!gâs ge ǁkhawa ǁnā ǀae-ao-i hā soǀôana nî ūǁnâ tsēs di ǁgoagas ai sao ra SMS ǂhôarosa ra sî, soǀôana hā ūǁnâ re ti ra mîsa. SMS ǂhôaros ge ǁnāti a xoasa îs tā ǀae-ao-I ǀaeba ǂhaitsi kai. ǁKhātis ge nēsa sao!gâgu ra tsēde ra sîǂui hâna i ga ǀae-ao-e nî hā tama is karao tsî-i ge nē ǀaeao-e ǁnākhoa ra soǀôana āsa khoen ǂgaekhâib ai ra xoahe. Nē xoakhâib ai mâ ǀae-aon ge ǀhûhâsib ǂurusib mâisa-i xa ra sarihe. “Nē ǀgaub ge ǀawa!nam sîsenna dī tamasa xawe ǂkhâ!nâs tsî ǂhâbasa huiba ǀae-aona mās ai a !gao!gaosa,” tib ge Sagwaba ge mî. Sagwab ge !aruǀî ge mî kaise i a ǂhâbasa !khaisa ǀgui timî tsî-i khoe-e HIVsa ūhâse nî hō!nâhes kara, o-i ǁî-i soǀôana nî āǀgarasa hana-i ga ǀaedī-ao-e ǀkharaǀkharasiba nî ǂgā tama is karao. HIV ǀae!khōs soǀôan ge !kharagagu pelna xu hâ tsî tsēs hoasa ǁaeb ai nî āhe tamas kara i ob ge ǀaeba ǀguis khami ī ǂurusi-e ǁgau tama tsî-i ge ǀae-ao-e kaise ra ǀaeǂnû. rofectus 27_06_17 Digital Marketing Merchandising Scripting Branding Special Events Creative Solutions Strategy Product Launches Activations Let us pickle your mind 061 273 336 profectus@nepc.com.na A subsidiary of:

Tuesday, August 15 2017 | NEW ERA NAMCOL Namibian College of Open Learning 21 Services Education Education Goods Hospitality Notices Notices General Services Services For Sale Hospitality Legal Notices Legal Notices ICDL TM NAMCOL ENROL TODAY AT ANY OF OUR CENTRES COUNTRYWIDE Windhoek Tel: (061) 320 5297 j.izaks@namcol.edu.na NAMCOL BOOKSHOP We offer the following for JSC (Gr.10) & NSSCO/H (Gr.12) Materials: • Study Guides (self-in structural materials) • Examination booklets (contains past national examination papers and answers) • Video Lessons & Radio Programmes (short storylines that add value to studies) MONDAY TO FRIDAY: 08H00 - 16H30 Tel: (061) 20 5285/02 Fax: (061) 20 5285 INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE Upgrade your computer skills and improve your job prospects! Ongwediva Tel: 065-233 794 CblcOngwediva@namcol.edu.na Options B ook Shop NAMCOL WATCH NAMCOL EDUCATIONAL VIDEO’S ON nbc Tune into: nbc channel 4 SE 1. Base 2. Standard 3. Advanced I CDL Listen to NAMCOL CAMPUS RADIO NAMCOL WHERE EVER ! FOR NAMCOL Grade 10 and 12 Educational Radio lessons and more. You can download a detailed subject broadcasting schedule from www.namcol.edu.na. Campus Radio YOU ARE Listen Live on: www.namcol.edu.na/campus-radio SE NAMCOL Multi-Media Production Centre Contact Ms. A. Phillips at phillips@namcol.edu.na or (061) 320 5297 for the following services: • Bulk photocopying • Duplication • Printing • Binding of documents • Flyers, brochures, posters • Scanning • Lamination mpc NAMCOL Extra GRADE 10 & 12 material available online for FREE! All you need is a valid email address! Register at www.notesmaster.com SE Temptations MATRIC FAREWELL WHAT ARE YOU WAITING FOR? VISIT US AT: Town Square shop #28 Or Eros Shopping Centre, shop #1 Or Call or WhatsApp: +264 811298511 Or Email: olivia@temptations.com.na • WE COURIER NATIONAL AND INTERNATIONAL. Carolus Guesthouse Situated: 72 Johan Albrecht Street Windhoek West Opposite Central Hospital We offer: • Bed & Breakfast • • Air - Condition in all rooms • Fridges in all rooms • Fully Secured and full security installed • All rooms are in-suite Contact: 0814355654 OR 061-308830 Give your business the best boost you can! Advertise in our weekly motoring supplement WOEMA! Be it any accessories or gadgets for your vehicle. Call us on 061 273300 or fax us on 220584 Put the WOEMA back into your business! AD Colour - call us! +26461 273300 Visit us - Cnr Dr W Kültz Strazze & Kerby Street Windhoek. Send your advertising requests to sales@newera. com.na NOTICE Take note that URBAN DYNAMICS AFRICA TOWN AND REGIONAL PLANNERS, on behalf of the registered owner of Erf 4041, Oshakati, Extension 16 intends to apply to the Oshakati Town Council and the Ministry of Urban and Rural Development for the: REZONING OF PORTION A/ERF 4041, OSHAKATI, EXTENSION 16 FROM “SINGLE RESIDENTIAL” TO “GENERAL RESIDENTIAL” WITH A DENSITY OF 1:150 Erf 4041 is located in Oshakati, Extension 16, and measures approximately 1 745m 2 . The erf is currently zoned “Single Residential” with a density of 1:700. Urban Dynamics wish to inform the general public that it is our client’s intention to have Erf 4041 Oshakati, Extension 16, subdivided into Portion A and Remainder and subsequently rezone subdivided Portion “A” from “Single Residential” to “General Residential”, with the intention to develop residential units. Access to the erf will remain from the existing street network and on-site parking will be provided in accordance to the Oshakati Town Planning Scheme. Take note that the plan of the erf lies for inspection on the Notice Board of the Oshakati Town Council offices. Further take note that any person objecting to the proposed use of land as set out above may lodge such objection together with the grounds thereof, with Council and with the applicant in writing within 14 days after the appearance of this notice. The last day for objections will be Wednesday, the 30 th of August 2017. Urban Dynamics Africa P O Box 20837 Windhoek Tel: 061 240300 Fax: 061 240309 Email: rachel@udanam.com PLEASE CONTACT Rebekka Oarum Tel: (063) 22 20 57 Cell: 0813831375 Email: roarum@nepc.com.na NOTICE TOWN PLANNING ORDINANCE No. 18 OF 1954: KARIBIB TOWN PLANNING AMENDMENT SCHEMES NO.: 1 TO 5: Notice is hereby given in terms of Section 17 of the Town Planning Ordinance No. 18 of 1954 as amended that the Karibib Town Council intends submitting for approval with the Namibia Planning Advisory Board (NAMPAB) certain amendments to the Karibib Town Planning Scheme. The amendments will include the rezoning and RESERVATION of land. The Honorable Minister of Urban and Rural Development has granted approval for the compilation and submission of the Karibib Town Planning Amendment Schemes No. 1 to 5. Applicant: The Chief Executive O Karibib Town Council PO Box 19 Karibib REPUBLIC OF NAMIBIA MINISTRY OF TRADE & INDUSTRY LIQUOR ACT, 1998 NOTICE OF APPLICATION TO A COMMITTEE IN TERMS OF THE LIQUOR ACT, 1998 (regulations 14, 26 & 33) Notice is given that an application in terms of the Liquor Act, 1998, particulars of which appear below, will be made to the Regional Liquor Licensing Committee, Region: OSHIKOTO 1. Name and postal address of applicant, STEFANUS K. EDWARD , PO BOX 502, ONDANGWA 2. Name of business or proposed Business to which applicant relates THILINGA BAR 3. Address/Location of premises to which Application relates: IIPENYU ONIIPA 4. Nature and details of application: SPECIAL LIQUOR LICENCE 5. Clerk of the court with whom Application will be lodged: ONDANGWA 6. Date on which application will be Lodged: 30 MAY 2017 7 Date of meeting of Committee at Which application will be heard: 12 JULY 2017 Any objection or written submission in terms of section 28 of the Act in relation to the applicant must be sent or delivered to the Secretary of the Committee to reach the Secretary not less than 21 days before the date of the meeting of the Committee at which the application will be heard. KEETMANSHOOP CLASSIFIED ADVERT BOOKINGS • Legal Notices • Liquor Licences • Name Change • Birthday Wishes • Death Notices • Tombstone Unveiling • Thank You Messages

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana