Views
10 months ago

New Era Newspaper Tuesday July 18, 2017

 • Text
 • Windhoek
 • Namibia
 • Region
 • Namibian
 • Regional
 • Tender
 • Ministry
 • Reported
 • Economic
 • Environmental

NEW ERA Khoekhoegowab

NEW ERA Khoekhoegowab Xrat 10 ǂnû!gau tsî nēsi autokuru!khaib di ǀhonkhoe Matheus Hamutenyab ǂNūǂgoaes ǂkhamkhoen ge ǁgâudi tawa ǂnûmas ǀguisa ra hîse ra ǂâiǂhansen ǂAuna ai!âb ǁga hâ ûigu ân xa Xrat 10san kara ǂnû!gautoao, xaweb ge ǂkhamkhoeba ǂNuǂgoaes !nâ Xrat 10sab ge a ǂnû!gau o, ǁgoe-oa tamase ǂhansenmadi khao!gâ ǁîb di autokuru!khaiba ge ǀhui-am tsî ǁkhāti nau ǂkhamkhoen tsîna ge sîsenmā. Nē ǂkhamkhoeb Nicolaus Kambinda Ndarab, 30 kurixab ge ǁkhāti ǂgui Namibiab ǂkhamkhoen khami !gâi!gâ tama ge i ǂgaoǀkhādi Xrat 10 !kharus didi ai dīǀoaǀoasa 2002ǁî kurib !nâ tsîb ge oms tawa ǀguib xū-e dī tamase gere hâmas khao!gâ ge mîǁgui, ǁîb ǁnā sîseno ǂkhamkhoen di !gôab ai ǀarosen tide !khaisa tsîb ge Rundusa xu ǂNūǂgoaes ǁga 2006ǁî kurib ai ge sîsenôa tsî nēpas naupas di ǂkhari huisîsenrona gere dī. ǁÎb ge nēsi a ǂnīsa ǀhonkhoe ǂhanusise a xoamâisa ǂharugub hîa ‘Kambinda Car Repair cc’ di tsî ǀgam ǂkhamkhoera !gaeǂgā hâ, xoa-aos tsî mâxōǀkhā-ao kuru-aob tsîna. Ndarab ge New Erab ǂhôare-ao-e gere ǁgamba mâtib ge 2014ǁî kurib !nâ ǁîb di ǂharuguba a tsoatsoasa ǁnāpab ge a mûǂan ǂhâbasa ǂans tsî ǁkhāsigab ge a hōbasens !khaisas khao!gâ. “Tita ge 2014ǁî kuri ge mîǁgui aitsama ta nî sîsenbasensa. ǁNā ǁaeb ai ta ge ǀgui kuru-ūxūn boks ǀkha ge tsoatsoa tsî mariron ra ǂgâxa khami ǂnûiǂui tsî gere ǁama tsî nētsē hoa xūn hîa autokurus !nâ a ǂhâbasan hoana ūhâ,” tib ge ge mî. “Nē ǂharugub ge kaise !gâise ra ai!gû tsî ta ge ǂauna khoena ūhâ ti !oabade ra !gôa!gâna tsî ra ǂgom!gâ ǂharuguba da a khoraǂui ǁkhāsa hā nî ǁaeb !nâ. ǁKhāti da ge noxopa khoena nî !gaeǀaro î ta !hae ǁaeb !nâ ti !oabade ra sîsenū khoena ǂâuǀoa hâ !oabade mā,” tib ge ge mî. Ndarab di ǂgom!gâhesa sîsenni ge ge !aroma ǁîb di auto!nari-aon, !gōsase !gae-auto!nari-aon ǀguis khami ī îganǀge-i ose mâǁae-i ǀgui-i ais ka xawe ǁîb tawa ra hāsa. !Garise sîsenni ǀkha ǁaxas … Willem Kudumob, Nicolaus ‘ Kambinda’ Ndarab tsî Hausiku Kazana hâga kuru!khaib tawa. ǂKhamǀgôa ǀgamǀkhāb ge !garo!ā skolgu !nâ ra ǂapaǂoa Obrein Simasikub Omeyantalalas ǂGui ǀgôadi tsî !gōsase ǂkham ǀgôadi !garo!ā ǀkharigu !nâ hâdi ge supuse ǂkham kurin ǀkha ra ǀgamǀkhā ǁîdi aiǂhomisa tama tsî ǂansa harase ūhâ tama nēti ī ǁaeb ai!â sorosise ǂharugub tsî ǁnāpa xu ra !hui ǀgamǀkhāb !khōǂgā hâ sâuǁkhāsib ǂnamipe !gâi tama sîsenǂuib !harib ai xui-ao. Nē mâsiba îbe-îbe ra khao-oa kais ge ǁgûn tsî mâbaǁgûn ǁîn ǀgôan ûigu !nâ !â tama is tsî ǀgâsib !nâ ûis hâra. Nēb ge mâsib hîa Omeyantalaa !Amǁaresa Skoli !nâ ǀgaisase danasa ra ǀhōǂuiba, ǂkham ǀgôa ǀgamǀkhāb ǀgaisase ra ǂharo !gôaba !khōǂgā hâse, nausab nē kurib !nâ !gôaba ǂkharirose ǁgôaxa hâs ka hâ xawe. ǂNûǁkhaeba ra skoldanas Saima Ihonyas ge ra mî ǀgam ǀgôara Xrat 9 !nâ hâra ǀguira nē kurib !nâ ǀgamǀkhā hâsa. Nausas ge Ihonyasa ǀgoweǀnō-ūs ǂhanu !gôaga go mâ ǁoa i !kharu ge kurigu !aroma ǁîs mîs geresa !oa nē kurib di tsoatsoas !nâ ǀgui nē !haros !nâ ge tsoatsoa amaga. “Tita ge a mîbahes !oagu i ge !kharu ge kurigu !nâ kaise ǀgamǀkhāba ge ǁgaora i, xawe i ge ǁgau!nâ-aon di ǀû tamase ǁgui-aisens ǀgôan, ǁgûn tsî ǀhûhâsiga ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb ǂnamipe ǁkhāǁkhākhâis disa !gâi sîsenǂuiba nē kurib !aroma ūhâ,” tis ge Ihonyasa ge mî. ǀGui ǀgôas nē ǀgam Xrat 9 dis ge nēsi ǁîs di ǀgamǁî ǀgôa-e a ǀgamǀkhā ǁnāpas ge !nona kurigu !kharu hâse Xrat 7 !nâ ǂguro ǀgôa-e ǀgamǀkhā hâ ise. Nē mâsiba ra khao-oa kais ge nē ǀgôan sorosi ǁgoeǀhaos, HIV/AIDs tsî sorosiǁgoeǀhaos !nâ-ū ra ǂhīguhe ǁōn ǂnamipe ǂansa ūhâ tamasa tsîb nē mâsiba noxopa !hao!nāsi ǂūsigu xa ra !gamhesa ǁgûn, tsî !gōsase aore ǁgûgu tsî ǀgôagu !hao!nāsi ǁnaetigu !naka gau tsî ǀgôade ra hîgaga amaga. “ǁGûn tsîn gen ē mâsib !aroma nî ǀhapisa tani, ǁîn ôasan ûigu !nâ-i tare-e ra ī !khais tsî mâtin ûigarus ǀkha !gâi!gâibasen-e ūhâ tama tsîn ǀgôana nēs !nâ-ū ǂhanu a tin ra ǂâi xūna ra dī tsî ǁîn ûiga ǁaeb ai!â ra ǁarasa. ǁGûn tsî ǀhûhâsib tsîn hoan ga ǁgau!nâ-aon ǀkha nî !khōǁôagus kara ob ge nē mâsiba a ǀariǂuihe ǁkhā,” tis ge Ihonyasa ge ǀamǀam. ǀKhomas !nâ i ge khoena ǁkhawa hâ!khaimās !gâi!gâina a ǀoro Kuzeeko Tjitemisa ǀAeǁgams ǁAupexa di ge !nonadisi omaridi ǀguide ǂhanub di ǁkhawa khoena hâ!khaimas proxrammi ge ǀgui timî tsî a !amǂgāhesa xu nēsis kōse ǀKhomas ǀKharib !nâ ge domdore tis ge ǀKhomas ǀKharisi Mûǂamaos, Laura McLeod- Katjiruasa ǂoago wekheb Mantaxtsēs ai ge mî. McLeod- Katjiruas ge ǁnāpas ge sîsenǁare ǀAEǁGAMS Namibiab ge ǀgamǁî !Auga!hūsi Daob ǂNûiǂgās (IRF) Afrikab dis ǀkharisi ǀhaosa 100 xa a !nāsa ǂnûǁkhaeba-aon hoa !hūbaisise ǂgaeǁae hân ǀkha ūhâ. Nē ǀhaos hîa !nona tsēde ge !khōǂgā hâ is Roads Authoritys Namibiab dis !khōdanas !nakas di ǁgūbas ge ǂhanusi garage ra kuru khoen, ǀaweǁgui-aon tsî daoga kurus ǀkha a !nao-aisan Afrikab !nâ tsî ǁkhāǁkhāsens ǀhaos hîa 2ǁî ǀgamǁî !hū!nāsi !hū!hoas di konferensis hîa 18-22 Taraǁkhumuǁkhâb dis ai nî hâs di aiǂhomisensa ǂhanusise gere ǀhui-am ǁaeb ai ge ǂanǂan. ǀKharisi Mûǂamaos ge ge mî, ǀgui timî tsîb gen ē proxramma ǂhanub xa a ǂnûiǂgāhe tsî sîsenxa kaihesa xub ǀKhomas ǀkhariba mûmûsa !gâi!gâ-e nēpa xu tsâ tamasa. ǀKhomas ǀkharib ǁanǂgāsaben ge !hū!âde hōbasen ǁoas !gomsib ǀkha ǂnôa xawen ge !auga huisa in ūn hâ ǁgoaǂuide dawa!khuni mûhesa ǂhanugu tsî ǀaweǁguigu !nâ. ǂOago wekheb Wunstaxtsēs aib ge ǂhanusise nē ǁaxasiba gere ǀhui-am soab aib ge Sîsengu tsî !Nari!oabadi Ministeri, Alpheus !Naruseba ge mî Namibiab di dana ǁgūbadi ǀguis hâ a daoga !ûi!gâ tsî ǁkhaubasa îs tā khao-oasa hâ. Namibiab ge ǁkhāti ra ǀaweǁgui ai!â ge khaohâ kaihe ǁanǁguigu !nâ daogu !gaeǁaresa ǂgâxa-ū, !gâi!gâi!nâ tsî khoraǂuisa ǁîna Ministeris ǁKhawa !Hū!âde Kō!gâ tsî ǀGoras dis !nâ-ū māsenxa ǁama-aob, māsenxa ǁamaxu-aob !gao!gaob ais tsîna nē proxrammi !nâ kaise khaos ai hâ. “Ministeris ge khoese !garo!ādi hîa ǀhaob ai 72,421 hektarga !khōǂgā hâdi ǀguide nēsis kōse ǁama hâ. Nē !garo!ādi ain ge 30 ǀguiǀguibe omaridi ǀguide ge ǂnûihe,” tis ge ge mî. ǀKhomas ǀKharib ge !Hūǀgoras ǀAwemā ra Ôa!nâ!nans tsî ǀKhomas ǀKharisi !hūb a ǂhabase. !Naruseb ge !aruǀî ge mî nē !ēdi hîa nē ǀhaos xa ra māhedi nē ǁgūbadi ǀguide noxopa nî ǀgaiǀgai!nâ, omkhâi tsî ǀomkhâi kaisa !norasasiba daogu ai. “Tita ge kaise a ǂkhî ǁnāti ī !gâi ai!gûs hîa daokurus projeks, Trans-Zambezi Kai daob hîa !Gomenǁgams- Ndola-Lubumbashis di omkhâisens ǂnamipe hâb xa,” tib ge ge mî. Hoa!nâ-aixa ǁgūbas Trans-Zambezi Kai Daob dis ge Namibiaba nau aiǂoas ǀkhāb Khoena ǁKhawa Hâ!lhaimās Komites hâra !nâ-ū ǀoadisidi !nâ hâ ǂganamsens ǂhawega !kharu ge kurigu !nâ ge !khō!oa, xawes ge !hū!âde hōbasen tsî ǀkharisi ǂhâsiga oe-amsa ī tama hâ. “ǂAn ǁkhā da as !oagub ge ǀKhomas ǀKhariba ǀhûǁarebese nî ǁanaihe !hū!â-e ūhâ tama hâ tsî nēs ǀkha !hū !hoasa kaise nē ǀkharib !aroma ra !gom!gom. Mâsib nēb ge ǁnātikōse ge ǁgari in khoena naun xa a ǀhonkhoe-aihe !âgu di !hūgu ǀkha !gaeǁaresa, ǂgaiǀons ai Botswanab, Zambiab tsî Zimbabweb hâga. Ministeri ge nausa gem î daob !nari!oabadi di !norasasib ǁîba kai ǁgoaǂuis ase ība tsî ra ǂâiǂhansen kaisa tsîs ga nē ǀhaosa ǂâiǀgaugu ǀkha a ǂoaxa mâti da daob !norasasiba a ǀgaiǀgai ǁkhā tsî autotsūke!gâna a ǀoroǀoro ǁkhāsa. Nausan !ereamsa tani hâ daob !norasasib ǂnamipe khoen tsî ǂnûiǂgāde ra dītsâ nē mâsiba oe-amsa xawe da noxopa ǂnaogu tamas kai o !hūdi ai si ǂnû tamas kai o kai !naridaogu am!gâgu ai ǂgarixūn ǀkha ǁan tsî ǁnāpa xu !haeǂuihe.”!Hū!â-e ūhâs ge ǂguina nî domdore kai, ǀoron ǀguin ose nēsi i ka kai!ā tamas kai o !garo!ā !â xawe,” tis ge McLeod-Katjiruasa ge mî. ǁÎs ge ge mî !hūb a ǀgui kai xū hîa ge !norasasib !khams !nâ ai!hūba gere ǁam xūn di ǀguisa, ǁnā-amagas !hū!hoasa a ǂhâbasa tsî ǀguitikō-o!nâsiba nî mâ!oasa. ǀGamǁî ǀkharisi ǀhaos IRF Afrikab dis ge ǀAeǁgams !nâ ge hâ i ǂkhîǂkhîsa !haros ai sī tama hâsa. IRFs di !nakaǂnôa presidenti Mike Dreznesi, ge ge mî nēti ī ǀkharisi tsî !auga!hūsi ǀhaodi kaise kai aiǂhanub ase īsa ǁnāpan ra daogu ǂansabenna danade ǂnûiǀhao tsî ôa-am ǀnai hâ ǁgoaǂuide oresa hōba tsî ǀawemāgu hâ nî ǂhâsigu tsî !nubusin !nâ amaga. Nē sîsenǁareǁkhāǁkhāsens di ǀhaos ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai ge ǀam. - Nampas

Tuesday, July 18 2017 | NEW ERA NAMCOL Namibian College of Open Learning 21 Services Education Education Goods Notices Notices Notices General Services Services For Sale Legal Notices Legal Notices Legal Notices ICDL TM NAMCOL ENROL TODAY AT ANY OF OUR CENTRES COUNTRYWIDE Windhoek Tel: (061) 320 5297 j.izaks@namcol.edu.na NAMCOL BOOKSHOP We offer the following for JSC (Gr.10) & NSSCO/H (Gr.12) Materials: • Study Guides (self-in structural materials) • Examination booklets (contains past national examination papers and answers) • Video Lessons & Radio Programmes (short storylines that add value to studies) MONDAY TO FRIDAY: 08H00 - 16H30 Tel: (061) 20 5285/02 Fax: (061) 20 5285 INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE Upgrade your computer skills and improve your job prospects! Ongwediva Tel: 065-233 794 CblcOngwediva@namcol.edu.na Options B ook Shop NAMCOL WATCH NAMCOL EDUCATIONAL VIDEO’S ON nbc Tune into: nbc channel 4 SE 1. Base 2. Standard 3. Advanced I CDL Listen to NAMCOL CAMPUS RADIO NAMCOL WHERE EVER ! FOR NAMCOL Grade 10 and 12 Educational Radio lessons and more. You can download a detailed subject broadcasting schedule from www.namcol.edu.na. Campus Radio YOU ARE Listen Live on: www.namcol.edu.na/campus-radio SE NAMCOL Multi-Media Production Centre Contact Ms. A. Phillips at phillips@namcol.edu.na or (061) 320 5297 for the following services: • Bulk photocopying • Duplication • Printing • Binding of documents • Flyers, brochures, posters • Scanning • Lamination mpc NAMCOL Extra GRADE 10 & 12 material available online for FREE! All you need is a valid email address! Register at www.notesmaster.com SE QUALITY SUITS GUARANTEE!!! OLD STOCK SUITS ON SALE FROM N$ 1,000.00 Order your suit from N$ 1,900.00 Tailor Made from N$ 3,200.00 Group Suits discounted up to minimum N$ 1,550.00 Quality Cashmere materials in Store to choose from and rated 100% wool Give you Option of 3 months or more to pay (T & C Apply) Order takes + 35 days Visit our Shop at: Corner of Robert Mugabe Avenue & Lindequist Street in Heritage Square Building, Opposite Old State House in Robert Mugabe Avenue Or Call us: +264 81 228 4276 / 81 482 9792 / 81 667 9434 / 81 407 0490 Whatsup +264 81 128 4276 AD Colour - call us! +26461 273300 Visit us - Cnr Dr W Kültz Strazze & Kerby Street Windhoek. Send your advertising requests to sales@newera. com.na REPUBLIC OF NAMIBIA MINISTRY OF TRADE & INDUSTRY LIQUOR ACT, 1998 NOTICE OF APPLICATION TO A COMMITTEE IN TERMS OF THE LIQUOR ACT, 1998 (regulations 14, 26 & 33) Notice is given that an application in terms of the Liquor Act, 1998, particulars of which appear below, will be made to the Regional Liquor Licensing Committee, Region: OSHIKOTO 1. Name and postal address of applicant, FRANS DANIEL, PO BOX 970, ONDANGWA 2. Name of business or proposed Business to which applicant relates KASAPE BAR 3. Address/Location of premises to which Application relates: ONANKALI 4. Nature and details of application: SPECIAL LIQUOR LICENCE 5. Clerk of the court with whom Application will be lodged: ONDANGWA 6. Date on which application will be Lodged: 31 JULY 2017 7 Date of meeting of Committee at Which application will be heard: 13 SEPTEMBER 2017 Any objection or written submission in terms of section 28 of the Act in relation to the applicant must be sent or delivered to the Secretary of the Committee to reach the Secretary not less than 21 days before the date of the meeting of the Committee at which the application will be heard. REPUBLIC OF NAMIBIA MINISTRY OF TRADE & INDUSTRY LIQUOR ACT, 1998 NOTICE OF APPLICATION TO A COMMITTEE IN TERMS OF THE LIQUOR ACT, 1998 (regulations 14, 26 & 33) Notice is given that an application in terms of the Liquor Act, 1998, particulars of which appear below, will be made to the Regional Liquor Licensing Committee, Region: KHOMAS 1. Name and postal address of applicant, SECHZELLE ROSS, PO BOX 10482, WINDHOEK 2. Name of business or proposed Business to which applicant relates ROSSFAM TRADING ENTERPRISES CC 3. Address/Location of premises to which Application relates: ERF NO.2520, PUCCINI STREET, WINDHOEK- WEST, WINDHOEK 4. Nature and details of application: BOTTLE STORE RESTRICTED TO A BAR LIQUOR LICENCE. ENTERTAINMENT, SELLING OF LIQUOR 5. Clerk of the court with whom Application will be lodged: WINDHOEK, KHOMAS 6. Date on which application will be Lodged: 21 JULY 2017 7 Date of meeting of Committee at Which application will be heard: 13 SEPTEMBER 2017 Any objection or written submission in terms of section 28 of the Act in relation to the applicant must be sent or delivered to the Secretary of the Committee to reach the Secretary not less than 21 days before the date of the meeting of the Committee at which the application will be heard. FOR Classifieds 061- 273300 REPUBLIC OF NAMIBIA MINISTRY OF TRADE & INDUSTRY LIQUOR ACT, 1998 NOTICE OF APPLICATION TO A COMMITTEE IN TERMS OF THE LIQUOR ACT, 1998 (regulations 14, 26 & 33) Notice is given that an application in terms of the Liquor Act, 1998, particulars of which appear below, will be made to the Regional Liquor Licensing Committee, Region: //KHARAS 1. Name and postal address of applicant, TAIMI NDAPEWOSHALI NAMUFANGWALI, PO BOX 337, KARASBURG 2. Name of business or proposed Business to which applicant relates EHAFO SHEBEEN 3. Address/Location of premises to which Application relates: ERF NO. 84, WERSTER KIM KARASBURG 4. Nature and details of application: SPECIAL LIQUOR LICENCE 5. Clerk of the court with whom Application will be lodged: KARASBURG 6. Date on which application will be Lodged: 09 AUGUST 2017 7 Date of meeting of Committee at Which application will be heard: 09 AUGUST 2017 Any objection or written submission in terms of section 28 of the Act in relation to the applicant must be sent or delivered to the Secretary of the Committee to reach the Secretary not less than 21 days before the date of the meeting of the Committee at which the application will be heard. Auctions Goods REPUBLIC OF NAMIBIA MINISTRY OF TRADE & INDUSTRY LIQUOR ACT, 1998 NOTICE OF APPLICATION TO A COMMITTEE IN TERMS OF THE LIQUOR ACT, 1998 (regulations 14, 26 & 33) Notice is given that an application in terms of the Liquor Act, 1998, particulars of which appear below, will be made to the Regional Liquor Licensing Committee, Region: KHOMAS 1. Name and postal address of applicant, KHEDMAN'S BAR, MOTONANE HENDRIK, PO BOX 1624, SWAKOPMUND, NAMIBIA 2. Name of business or proposed Business to which applicant relates KHEDMAN'S BAR 3. Address/Location of premises to which Application relates: KATUTURA, PAUL MUGAGABE STREET ERF 542, WINDHOEK, NAMIBIA 4. Nature and details of application: BAR( SHEBEEN) LIQUOR LICENCE 5. Clerk of the court with whom Application will be lodged: KATUTURA 6. Date on which application will be Lodged: 14 JULY -02 AUGUST 2017 7 Date of meeting of Committee at Which application will be heard: 13 SEPTEMBER 2017 Any objection or written submission in terms of section 28 of the Act in relation to the applicant must be sent or delivered to the Secretary of the Committee to reach the Secretary not less than 21 days before the date of the meeting of the Committee at which the application will be heard. Auctions Goods

New Era

New Era Newspaper Vol 22 No 167

Kundana

Kundana